SFS 2012:587 Förordning om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

120587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:956) om översväm-

ningsrisker ska ha följande lydelse.

2 §

I denna förordning avses med

1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap. miljöbalken,
2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt avrinningsdi-

strikt: detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön,

3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap. miljöbalken och 2 kap. förord-

ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/

EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åt-
gärder på vattenpolitikens område

1, senast ändrat genom Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2008/105/EG

2,

5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/

EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämnings-
risker

3,

6. översvämning: tillfälligt täckande med vatten av mark som normalt inte

står under vatten, vilket inbegriper översvämningar som härrör från sjöar,
vattendrag, bergsforsar och från havet i kustområden, däremot inte över-
svämningar från avloppssystem,

7. översvämningsrisk: kombination av sannolikhet för översvämning och

möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet i samband med en översvämning,

8. översvämningar med medelhög sannolikhet: översvämningar som san-

nolikt återkommer med minst 100 års intervall.

1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

2 EUT L 348, 24.12.2008, s. 84 (Celex 32008L0105).

3 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27 (Celex 32007L0060).

SFS 2012:587

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:587

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)