SFS 2012:588 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

120588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Socialstyrelsen ska

1. verka för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt ve-

tenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt

verksamhetsområde,

3. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning ge-
nom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsom-

råde,

6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete ge-

nom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av
insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör
för barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana
insatser rör dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och ar-
betsformer,

7. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor utar-

beta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems lämp-
lighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

8. ansvara för Donationsregistret och hälsodataregister samt för att ta fram

och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsområde,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken,

1 Jfr kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om moders-
mjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT L
401, 30.12.2006, s. 1, Celex 32006L0141).

2 Senaste lydelse 2012:53.

SFS 2012:588

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:588

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

10. utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom hälso- och sjuk-

vården samt socialtjänsten,

11. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde,

12. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås genom att följa upp, utvärdera och
sprida kunskap om hur människors hälsa ska utsättas för minimal negativ
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva påverkan på människors hälsa
främjas samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och

13. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och

sakligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn
och småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/
EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnä-
ring och om ändring av direktiv 1999/21/EG

3, ändrat genom kommissionens

förordning (EG) nr 1243/2008

4.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 EUT L 401, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0141).

4 EUT L 335, 13.12.2008, s. 25 (Celex 32008R1243).