SFS 2012:589 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

120589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 6 september 2012.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) till skydd för enskilda,

2. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1–3 och 2 §

första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av spru-

tor och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring

enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i
3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,

5. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation

får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktan-
svarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående, samt

6. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning.

4 §

2

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av

1. steriliseringslagen (1975:580),
2. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

1 Senaste lydelse 2010:1370.

2 Senaste lydelse 2010:1370.

SFS 2012:589

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:589

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
4. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, och
5. 3 kap. och 9 kap. patientdatalagen (2008:355).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)