SFS 2012:590 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

120590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 6 september 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till jaktförordningen (1987:905)

1 ska

ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

SFS 2012:590

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:590

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 3

2

Tider för jakt efter kronhjort

Skåne län

Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller
flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober–den 31 januari.

Övriga delar av landet

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 au-
gusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra månda-
gen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep-
tember ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

2 Senaste lydelse 2012:466.