SFS 2012:591 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

120591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 6 september 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om lotteriförordningen (1994:1451)
dels att 4 d § och 5–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 e § och 8 a §,

av följande lydelse.

4 d §

1

I 8 och 8 a §§ finns bestämmelser om att Lotteriinspektionen och

länsstyrelserna får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn.

4 e §

Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela föreskrifter för

verkställigheten av 5 § första stycket första meningen och 6–8 a §§.

5 §

2

Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter i enlighet

med 6 och 7 §§ för att pröva ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000).
Vid prövning av ansökningar tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra
och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).

Regeringen tar ut avgifter i enlighet med 6 § för att pröva ansökningar

enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355). Med undantag för 14 §
avgiftsförordningen tillämpas de bestämmelser som anges i första stycket
vid regeringens prövning.

6 §

3

Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp:

1 Senaste lydelse 2006:16.

2 Senaste lydelse 2010:1687.

3 Senaste lydelse 2002:758.

Ärendeslag

Avgift kronor

1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterila-
gen (1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om
högst 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ soci-
alförsäkringsbalken samt för bingobrickor.

4 000

2. Övriga ansökningar om typgodkännande enligt 14 §
lotterilagen.

10 000

SFS 2012:591

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:591

7 §

4

Ansökan om tillstånd från flera sammanslutningar att gemensamt an-

ordna antingen egentligt lotteri enligt 16 eller 21

b

§ lotterilagen

(1994:1000) eller bingospel enligt 22 § lotterilagen ska vid tillämpningen av
denna förordning anses utgöra ett ärende.

8 §

5

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den till-

syn som myndigheten utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Myndig-
heten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Lotteriinspektionen ska också ta ut avgifter av tillståndshavaren för sådan

tillsyn som myndigheten utövar enligt 14 § kasinolagen (1999:355). Myn-
digheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

8 a §

Länsstyrelserna ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn

som de utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Länsstyrelserna får med-
dela föreskrifter om avgifternas storlek. Innan en länsstyrelse meddelar så-
dana föreskrifter ska den höra Lotteriinspektionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen eller

en länsstyrelse före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri en-
ligt 16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre
b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr
c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr
d) mer än 15 miljoner kr.

2 300

10 000
60 000
80 000

4. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b §
lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 prisbasbelopp
b) mer än 1/60 prisbasbelopp.

2 300

80 000

5. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt
22 § lotterilagen.

2 300

6. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt
25, 26 eller 27 § lotterilagen.

2 300

7. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater,
värdeautomater och varuspelsautomater enligt 28 § lot-
terilagen.

2 300

8. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tär-
ningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen.

2 300

9. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen
(1999:355) som ska prövas av regeringen.

10 000

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater.

4 Senaste lydelse 2000:11.

5 Senaste lydelse 2000:11.

background image

3

SFS 2012:591

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012