SFS 2012:592 Förordning om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

120592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i automatspelsförordningen
(2004:1062);

utfärdad den 6 september 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om automatspelsförordningen (2004:1062)
dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 och 7 §§, samt

närmast före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter i enlighet med 5 § för att pröva

ansökningar enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.
För prövning av ansökan tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och
tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).

5 §

Avgift enligt 4 § ska tas ut med följande belopp:

6 §

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för den tillsyn som inspektionen

utövar enligt 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Verkställighetsföreskrifter

7 §

Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av 4 §

första meningen samt 5 och 6 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Ansökan om tillstånd att anordna automatspel
som innebär att det på en plats anordnas spel på

Avgift i kronor

1–10 spelautomater

3 000

11–25 spelautomater

10 000

26 eller fler spelautomater

35 000

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelautomater.

SFS 2012:592

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:592

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)