SFS 2012:593 Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

120593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen;

utfärdad den 6 september 2012.

Regeringen föreskriver att 5, 7, 8, 12 och 13 §§ förordningen (2007:853)

med instruktion för Kustbevakningen ska ha följande lydelse.

5 §

Kustbevakningen ska i den utsträckning som följer av föreskrifter, och

i förekommande fall efter överenskommelse med annan myndighet, bedriva
tillsyns- och kontrollverksamhet i fråga om bl.a.

1. sjötrafik, sjösäkerhet och transport av farligt gods,
2. fartygs registrering och identifiering,
3. personers inresa i, utresa från och vistelse i Sverige,
4. in- och utförsel av varor,
5. fiske och därtill anknuten verksamhet,
6. jakt och annat ianspråktagande av naturresurser,
7. skydd av miljö- och naturvårdsintressen, och
8. skyddsobjekt och tillträde för utländska statsfartyg.

7 §

1

Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt för sjötrafiken i fråga om an-

mälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer och i fråga
om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med annan myndighet.

Kustbevakningen är behörig myndighet att ta emot och besvara förfråg-

ningar enligt tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjö-
vägen till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet.

8 §

Kustbevakningen ska utanför det område som avses i 1 § första stycket

bedriva sådan övervakning av fisket som ankommer på en svensk myndighet
och som följer av

1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark

angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande far-
vattnen (SÖ 1933:13),

2. överenskommelsen av den 19 december 1966 med Danmark och Norge

om ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt (SÖ 1967:13),

3. gränsälvsöverenskommelsen av den 11 november 2009 mellan Sverige

och Finland (SÖ 2010:21), och

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2012:593

Utkom från trycket
den 18 september 2012

background image

2

SFS 2012:593

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

4. rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om be-

varande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den ge-
mensamma fiskeripolitiken.

För verksamhet enligt första stycket 4 får Kustbevakningen utse behöriga

tjänstemän att vara gemenskapsinspektörer.

12 §

2

Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd till
utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid
bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga

ämnen (SÖ 1984:13),

2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets

marina miljö (SÖ 1996:22),

3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid

och samarbete vid föroreningar genom olja (SÖ 1992:16), och

4. tilläggsprotokollet till konventionen under 3 om beredskap för, insatser

vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen
2000 (SÖ 2003:47).

Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en

medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i en-
lighet med rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om
inrättande av en gemenskapens civilskyddsmekanism. Sådant bistånd får
dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet
garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

Kustbevakningen får vidare begära bistånd vid miljöräddningsinsatser till

sjöss av Europeiska unionens sjösäkerhetsbyrå i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om
ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjö-
säkerhetsbyrå

3.

13 §

Innan Kustbevakningen beslutar att begära eller lämna bistånd enligt

12 § eller 9 kap. 1 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
ska myndigheten informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om
de åtgärder som den avser att vidta.

Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:534.

3 EUT L 129, 29.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0724).