SFS 2012:594 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

120594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 13 september 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

1 Senaste lydelse 2012:350.

SFS 2012:594

Utkom från trycket
den 25 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012