SFS 2012:596 Förordning om införsel av och handel med sprutor och kanyler

120596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om införsel av och handel med sprutor och kanyler;

utfärdad den 20 september 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. De ord och
benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälan

2 §

En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av och handel

med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket.

Försäljning av sprutor och kanyler

3 §

Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att för-

säljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan
kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Tillsyn

4 §

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2012:595) om in-

försel av och handel med sprutor och kanyler.

Bemyndigande

5 §

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig

hantering av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människo-
kroppen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då kungörelsen

(1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70)
med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphöra att
gälla.

SFS 2012:596

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

2

SFS 2012:596

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringen vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)