SFS 2012:597 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

120597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande lydelse.

4 kap.

1 b §

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en

sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under
förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har samman-
bott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende

i särskild boendeform.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.

SFS 2012:597

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012