SFS 2012:599 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;

120599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 77 kap. 13 §, 88 kap. 10 §, 97 kap.

22 §, 101 kap. 11 §, 102 kap. 7 och 10 §§, 103 d kap. 9 § samt 110 kap. 5
och 6 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

77 kap.

13 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd får lämnas utan ansökan.

88 kap.

10 §

Efterlevandelivränta får lämnas utan ansökan.

Bestämmelserna i 77 kap. 16–18 §§ om barnpension och omställningspen-

sion tillämpas även i fråga om barnlivränta respektive omställningslivränta.

97 kap.

22 §

2

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag med

– 1 300 kronor till familjer med ett barn,
– 1 750 kronor till familjer med två barn, och
– 2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn.

101 kap.

11 §

Bostadstillägg lämnas tills vidare, men får beviljas för viss tid.

102 kap.

7 §

Den bidragsgrundande inkomsten är summan av

1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat en-

ligt 8 §,

3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 9 § för året före det år

då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av bidragsgrun-

1 Prop. 2011/12:152, bet. 2011/12:SfU16, rskr. 2012/13:2.

2 Senaste lydelse 2011:1520.

SFS 2012:599

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

2

SFS 2012:599

dande inkomst av annan anledning än som anges i 103 kap. 3 §, året före det
år bostadstillägget avser,

4. del av förmögenhet enligt 10–13 §§, och
5. vissa andra inkomster enligt 15 §.

10 §

Förmögenhet enligt 7 § 4 beräknas per den 31 december året före det

år då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av bidragsgrun-
dande inkomst av annan anledning än som anges i 103 kap. 3 §, per den
31 december året före det år bostadstillägget avser.

103 d kap.

9 §

3

Boendetillägget enligt 8 § ska minskas med de belopp som lämnas

som

1. preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap., och
2. bostadstillägg till make enligt 100–102 kap.
Om boendetillägg lämnas till båda makarna ska boendetillägget till var-

dera maken minskas med halva det preliminära bostadsbidraget enligt första
stycket 1.

110 kap.

5 §

Ansökan om förlängt underhållsstöd enligt 18 kap. 6 § ska göras av

den studerande själv, även om han eller hon ännu inte har fyllt 18 år. En un-
derårig studerande ska också själv lämna de uppgifter som behövs för att be-
döma rätten till fortsatt barnpension, efterlevandestöd och barnlivränta enligt
78 kap. 5 §, 79 kap. 2 § respektive 88 kap. 4 §.

Beträffande äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg ska, om den försäk-

rade är gift, uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete
även av den försäkrades make.

När det gäller bostadsbidrag ska ett barn som avses i 96 kap. 4 § och som

är över 18 år på ansökningshandlingen självt intyga de uppgifter som rör
barnet, om det inte finns särskilda skäl mot det.

6 §

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande

förmåner:

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall som avses i 27 kap. 24 a § 3 eller där den försäkrade

annars på grund av sjukdomen är förhindrad eller har synnerliga svårigheter
att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att

det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om vårdbidrag eller handikappersättning har beviljats för begränsad tid

får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om
detta har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner i vissa fall lämnas utan ansökan

finns beträffande

3 Senaste lydelse 2011:1513.

background image

3

SFS 2012:599

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,
2. tilläggspension i 56 kap. 6 §,
3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och
5. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.
2. De nya bestämmelserna om efterlevandepension, efterlevandestöd och

efterlevandelivränta i 77 kap. 13 § och 88 kap. 10 § tillämpas vid dödsfall
som inträffat efter den 31 oktober 2012.

3. Den nya bestämmelsen i 101 kap. 11 § tillämpas första gången på be-

slut om bostadstillägg som fattas efter den 31 oktober 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012