SFS 2012:675 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

120675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 15 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om djurskyddsförordningen (1988:539)

1

dels att 54 § ska upphöra att gälla,
dels att 40, 41, 42–49 a, 50 a–53 och 54 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tolv nya paragrafer, 41 a, 41 b, 41 c,

41 d, 49, 49 b, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g och 50 b §§ av följande lydelse.

40 §

2

Tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurför-

sök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar,
rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar

sådana tillstånd ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djurklas-
ser.

Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket.

41 §

Etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen

(1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar,
kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar

sådana godkännanden ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda
djurklasser.

För etiskt godkännande finns regionala djurförsöksetiska nämnder.

41 a §

En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en

icke-teknisk sammanfattning (populärvetenskaplig sammanfattning) av djur-
försöket.

Jordbruksverket ska offentliggöra den icke-tekniska sammanfattningen.

41 b §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,
2. klassificeringen av djurförsöks svårhet i kategorier, och
3. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök.
Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om
1. i vilka fall djurförsök ska utvärderas i efterhand enligt 21 § fjärde

stycket djurskyddslagen (1988:534),

1 Förordningen omtryckt 2006:818.

2 Senaste lydelse 2007:484.

SFS 2012:675

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

2

SFS 2012:675

2. hur utvärderingen av djurförsök i efterhand ska avgränsas, och

3. vilken dokumentation som ska krävas för utvärderingen i efterhand av
djurförsök.

41 c §

Etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som medför svårt

lidande som sannolikt kommer att bli långvarigt och som inte kan lindras.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden får godkänna sådan användning

av försöksdjur som innebär ett frångående av bestämmelserna i 1 b, 2, 3, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 28 eller 29 § eller av bestämmelser meddelade med stöd
av denna förordning. Bestämmelser som har meddelats med stöd av denna
förordning och som särskilt reglerar hanteringen av försöksdjur får frångås i
den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur ansökningar om undan-

tag och beslut om godkännande som avses i andra stycket ska utformas.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden och den centrala djurförsök-

setiska nämnden ska rapportera alla beslut om undantag från 9, 10, 11, 14 §,
15 § första stycket eller 16 § till Jordbruksverket.

41 d §

Beslut om etiskt godkännande får gälla högst fem år från dagen för

beslutet.

42 §

3

Det ska finnas så många regionala djurförsöksetiska nämnder som

Jordbruksverket bestämmer, dock minst sex. Nämnderna ska finnas förde-
lade över landet på de platser som Jordbruksverket bestämmer.

43 §

I varje regional djurförsöksetisk nämnd ska det ingå en ordförande

och en eller flera vice ordförande samt lekmän, forskare och representanter
för personal som har hand om försöksdjur.

Jordbruksverket utser ordförande och vice ordförande, som ska vara opar-

tiska och företrädesvis vara lagfarna och ha erfarenhet av dömande verksam-
het.

Av övriga ledamöter i den regionala djurförsöksetiska nämnden ska hälf-

ten vara lekmän. Bland lekmännen ska representanter för djurskyddsorgani-
sationer ingå till ett antal som understiger hälften av antalet lekmän.

44 §

4

Antalet ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna

bestäms av Jordbruksverket. Antalet ledamöter i en nämnd får inte överstiga
14 personer. Om nämnden är uppdelad i flera avdelningar får dock antalet
ledamöter i varje avdelning uppgå till högst 14 personer.

Ledamöterna utses av Jordbruksverket för högst fyra år i sänder.

45 §

5

För att en regional djurförsöksetisk nämnd ska vara beslutförhet ska

den bestå av en ordförande eller en vice ordförande och det antal ledamöter i
övrigt som Jordbruksverket bestämmer. Av dessa övriga ledamöter ska hälf-
ten vara lekmän. Ordföranden och vice ordföranden får inte samtidigt delta i
nämndens beslut.

3 Senaste lydelse 2007:484.

4 Senaste lydelse 2007:484.

5 Senaste lydelse 2007:484.

background image

3

SFS 2012:675

46 §

En regional djurförsöksetisk nämnd kan uppdra åt en eller flera leda-

möter att bereda ärenden.

47 §

6

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om den regionala

djurförsöksetiska nämndens organisation.

48 §

7

De regionala djurförsöksetiska nämnderna ska biträda dem som leder

djurförsöken med råd.

49 §

8

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha sitt kansli vid Jord-

bruksverket, som tillhandahåller kansliresurser.

49 a §

9

Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utse en

av nämndens ledamöter till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda den centrala djurförsöks-

etiska nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

49 b §

Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs efter fö-

redragning av den vetenskapliga sekreteraren, en annan ledamot i nämnden
eller av personal vid nämndens kansli.

49 c §

Ärenden som har överklagats enligt 21 b § djurskyddslagen

(1988:534) ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras av den centrala
djurförsöksetiska nämnden inom två månader från det att ärendet i komplett
skick kom in till nämnden.

49 d §

Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska det framgå

1. om djurförsöken har uppnått sina syften,
2. vilket lidande som djuren orsakats,
3. vilka djurarter som har använts,
4. hur många djur som har använts,
5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,
6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning och förfining

av djurförsöken, och

7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska

nämnden ska beaktas vid utvärderingen av djurförsök i efterhand.

49 e §

I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat

ett djurförsök i efterhand, ska nämnden förse Jordbruksverket med underlag
för en uppdatering av den icke-tekniska sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den icke-tekniska sammanfattningen med

resultatet av utvärderingen.

49 f §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska

inte tillämpas på den centrala djurförsöksetiska nämnden:

6 Senaste lydelse 2007:484.

7 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

8 Tidigare 49 § upphävd genom 2006:186.

9 Senaste lydelse 2007:484. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2012:675

– 5 § om delegering,
– 14 § om nämndens sammansättning, och
– 16 § andra stycket om beslutförhet.

49 g §

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera Jordbruks-

verket om beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

50 a §

10

Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet

besluta om

1. vilka uppgifter som ska genomföras enligt 19 b § första stycket djur-

skyddslagen (1988:534) och om vilken utbildning och kompetens som ska
finnas vid utförandet av sådana uppgifter,

2. vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en förestån-

dare och veterinär eller expert ska ha vid uppfödning, förvaring, tillhanda-
hållande eller användning av försöksdjur, och

3. vilken utbildning eller kompetens som personalen ska ha vid uppföd-

ning, förvaring och tillhandahållande av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om uppgifter och sammansätt-

ning för det djurskyddsorgan som enligt 20 § första stycket 4 djurskyddsla-
gen ska finnas vid en tillståndspliktig verksamhet.

50 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utbildning och kompe-

tens för den som fångar försöksdjur som är viltlevande samt om metoder för
sådant infångande.

51 §

11

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på utbildning och

kompetens för den som

1. utför djurförsök,
2. utformar och planerar djurförsök,
3. sköter försöksdjur, eller
4. avlivar försöksdjur.

52 §

12

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på

etiskt godkännande enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534) om djurförsöket
sannolikt inte orsakar lidande i lika stor utsträckning som, eller i större ut-
sträckning än, ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk
praxis.

53 §

Innan ett djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur,

fiskar, rundmunnar och bläckfiskar används i djurförsök ska djuret bedövas,
om användningen kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande. Om det är nöd-
vändigt med hänsyn till ändamålet med användningen eller om bedövningen
skulle orsaka mer lidande än användningen i sig, får användningen dock ske
med ofullständig bedövning eller utan bedövning. I sådana fall ska, i den ut-
sträckning som det är möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas

10 Senaste lydelse 2007:484.

11 Senaste lydelse 2007:484.

12 Senaste lydelse 2007:484.

background image

5

SFS 2012:675

för att begränsa djurets lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår
ångest eller annat svårt lidande.

54 a §

13

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den

som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur att

1. märka djuren,
2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra uppgifter som

är av betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, samt
4. lämna information om verksamheten och djuren.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för ett etiskt godkännande enligt 21 § första

stycket djurskyddslagen som har beviljats före den 1 januari 2013.

3. För en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djur-

skyddslagen (1988:534) som inkommit till en djurförsöksetisk nämnd före
den 1 januari 2013, men ännu inte avgjorts, gäller äldre föreskrifter. Den
djurförsöksetiska nämnden ska dock vid sin prövning av ärendet tillämpa
41 c § första stycket.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2007:484.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012