SFS 2012:700 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013

120700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt på elektrisk kraft för år 2013

1;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten för år 2013 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när
skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs
till skeppet är minst 380 volt,

3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi, och

4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller

när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma

betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1134.

SFS 2012:700

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012