SFS 2012:701 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

120701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 1 november 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 25 § djurskyddsförordningen (1988:539)2 ska

ha följande lydelse.

25 §

3

Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna nötkreatur och getter

även om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas. Handjur av svin får

kastreras kirurgiskt utan att veterinär anlitas under förutsättning att kastre-
ringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder. Kirurgisk kastrering av
svin ska ske under bedövning.

Avhorning av nötkreatur och getter ska ske under bedövning och utföras

av en veterinär eller av någon annan som veterinären finner lämplig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034, senast ändrad genom rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november
2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anled-
ning av Bulgariens och Rumäniens anslutning, EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex
32006L0096).

2 Förordningen omtryckt 2006:818.

3 Senaste lydelse 2002:723.

SFS 2012:701

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012