SFS 2012:702 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

120702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen

(2010:696)

dels att 1 kap. 1, 3 och 5 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 2 och

5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1–4 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 9 och 28 §§, 14 kap. 1
och 7 §§, 16 kap. 7 §, 17 kap. 11 §, 18 kap. 1 och 2 §§ och 19 kap. 1 §, rubri-
ken till 11 kap. samt rubrikerna närmast före 16 kap. 7 § och 18 kap. 2 § ska
ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 kap. 1 § ska lyda ”Skyldighet att vidare-

sända programtjänster”.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv,

sökbar text-tv och ljudradiosändningar enligt följande.

Övergripande bestämmelser
– Lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.)
– Information och registrering (2 kap.)
– Definitioner (3 kap.)

Tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv
– Krav på tillstånd (4 kap.)
– Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv (5 kap.)
– Produktplacering (6 kap.)
– Sponsring (7 kap.)
– Reklam och andra annonser m.m. (8 kap.)
– Vidaresändningar i kabelnät (9 kap.)

Ljudradiosändningar
– Krav på tillstånd (10 kap.)
– Tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio (11
kap.)
– Tillstånd att sända närradio (12 kap.)
– Tillstånd att sända kommersiell radio (13 kap.)
– Innehållet i ljudradiosändningar (14 kap.)
– Reklam, andra annonser och sponsring (15 kap.)

1 Prop. 2011/12:151, bet. 2012/13:KU6, rskr. 2012/13:33.

SFS 2012:702

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:702

Gemensamma bestämmelser
– Granskning och tillsyn (16 kap.)
– Straff, särskild avgift och vite (17 kap.)
– Återkallelse av tillstånd (18 kap.)
– Handläggningen av mål om återkallelse, särskild avgift och vite m.m.
(19 kap.)
– Överklagande (20 kap.)

3 §

Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i nå-

gon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES-stat), om leverantören av medietjänsten

1. är etablerad i Sverige enligt definitionen i artikel 2.3 i AV-direktivet,
2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-

stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,

3. inte uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 men använder sig

av en satellitkapacitet som tillhör Sverige, eller

4. inte uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 men är etablerad

i Sverige enligt artiklarna 49–54 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. 3 §, 4 kap. 1–7 §§,

9 § 1–3, 6–9 och 16 samt 11–17 §§ och 16–20 kap. även den som står under
en annan EES-stats jurisdiktion enligt AV-direktivet.

5 §

Lagen gäller för sådana sändningar av ljudradio över satellit som kan

tas emot i Sverige, om den som bedriver sändningsverksamheten har sin
hemvist i Sverige eller sändningen till satellit sker från en sändare här i
landet.

4 kap.

7 §

Ett tillstånd som ges av Myndigheten för radio och tv får innebära rätt

för ett programföretag att endast vidaresända programtjänster som samtidigt
sänds eller kort tid dessförinnan sänts av ett annat programföretag. I ett så-
dant tillstånd får myndigheten besluta att 5–8 kap. inte ska tillämpas på
sändningar med stöd av tillståndet.

9 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor om

skyldighet att

1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
2. sända under en viss minsta tid,
3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
4. sända sökbar text-tv i viss omfattning,
5. sända program vars innehåll är särskilt anpassade för personer med

funktionsnedsättning,

6. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
7. använda en viss sändningsteknik,
8. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja

tillgänglighet och konkurrens,

9. använda vissa radiosändare,

background image

3

SFS 2012:702

10. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller

programmens ämnen och utformning och tiden för sändning av program-
men,

11. sända genmälen,
12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
13. sända ett mångsidigt programutbud,
14. regionalt sända och producera program,
15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om

en myndighet begär det,

16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa inte bara kan tas emot

av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap

och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till
den myndighet som regeringen bestämmer.

5 kap.

12 §

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, be-

ställ-tv eller sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma
tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik.
Detta gäller även en leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sänd-
ning eller sökbar text-tv genom tråd. Tillgängliggörandet ska ske i den om-
fattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med ra-
dio- och tv-avgift enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för radio och tv i övriga fall. Ett så-
dant beslut ska gälla för en viss tid.

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras till-

gänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster be-
aktas.

8 kap.

2 §

Den sammanlagda annonstiden i en tv-sändning får vid ett givet till-

fälle inte understiga en minut sedan sändningstiden för annonssignaturen en-
ligt 5 § har räknats bort.

Första stycket gäller inte tv-sändningar av direktsända sportevenemang.

5 §

Före och efter varje annonsering i tv-sändningar och i beställ-tv ska det

förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det öv-
riga innehållet. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv,
försäljningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen
alltid vara synlig. Den behöver dock bara anges i bild.

I fråga om tv-sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får reger-

ingen bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet på
kortaste annonstid enligt 2 §. Ett sådant undantag får även beviljas av Myn-
digheten för radio och tv i fråga om sändningar som myndigheten lämnar
tillstånd till.

Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen

(2008:486).

background image

4

SFS 2012:702

10 kap.

1 §

För att sända ljudradio med användning av radiovågor krävs tillstånd

enligt denna lag om

1. sändningen sker på sådana frekvenser under 30 megahertz som enligt

för Sverige bindande internationella överenskommelser är avsedda för rund-
radiosändningar, eller

2. sändningen sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz, 174–240 mega-

hertz eller 470–790 megahertz.

Tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio

11 kap.

1 §

Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings-

verksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41)
om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Regeringen meddelar
också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.

Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar

till utlandet som sker med stöd av tillståndet.

Myndigheten för radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad tid om

högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersiell ra-
dio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sänd-
ningar som sker med stöd av tillståndet.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i

lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell
radio.

2 §

Ett tillstånd att sända ljudradio innebär rätt att i varje område samtidigt

sända det antal programtjänster som tillståndet avser under den del av dygnet
som anges i tillståndet.

3 §

Ett tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och

kommersiell radio får förenas med villkor som anges i 4 kap. 8, 10 och
11 §§.

Ett tillstånd får dessutom förenas med villkor om skyldighet att
1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
2. sända under en viss minsta tid,
3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för synska-

dade enligt 10 kap. 2 § och utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa
blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,

5. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
6. använda en viss sändningsteknik,
7. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja

tillgänglighet och konkurrens,

8. använda vissa radiosändare,
9. ta hänsyn till ljudradions särskilda genomslagskraft när det gäller pro-

grammens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,

10. iaktta bestämmelsen om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket,
11. sända genmälen,

background image

5

SFS 2012:702

12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
13. sända ett mångsidigt programutbud,
14. regionalt sända och producera program,
15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om

en myndighet begär det,

16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte bara kan tas emot av

en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap

och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till
den myndighet som regeringen bestämmer.

4 §

Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio ska gälla

för en viss tid som bestäms av regeringen.

12 kap.

2 §

Om en sammanslutning som kan få tillstånd enligt 4 § så önskar och

det är tekniskt möjligt, ska det finnas en möjlighet att sända närradio i en
kommun.

Om det finns särskilda skäl, får det samtidigt sändas mer än ett närradio-

program i kommunen.

13 kap.

9 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får förenas med villkor

som avser skyldighet att

1. sända i en viss del av sändningsområdet eller så att en viss del av

befolkningen inom området nås,

2. sända under en viss minsta tid,
3. använda en viss sändningsteknik och att samarbeta med andra

tillståndshavare i tekniska frågor, och

4. använda en viss teknik för sådan inspelning som avses i 16 kap. 11 §.
Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som Myndigheten för radio och tv avser att för-
ena med tillståndet.

28 §

Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för radio och tv medger det. Ett sådant medgivande får bara lämnas
om

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 23 §,
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som

har tillstånd att sända digital kommersiell radio ökar i mer än begränsad om-
fattning, och

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet

av tillståndspliktiga programtjänster.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

background image

6

SFS 2012:702

14 kap.

1 §

Den som sänder ljudradio med tillstånd av regeringen ska se till att

programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets
grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda
människans frihet och värdighet.

7 §

Den som sänder ljudradio enligt denna lag ska använda en sådan

beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för radio
och tv. Beteckningen ska anges minst en gång varje sändningstimme eller,
om detta inte är möjligt, mellan programmen.

16 kap.

Upplysningsskyldighet för den som sänder tv över satellit

7 §

På begäran av Myndigheten för radio och tv ska den som sänder tv

över satellit lämna upplysningar om vem som äger företaget och hur verk-
samheten finansieras.

17 kap.

11 §

Den som inte följer de bestämmelser som anges i denna paragraf eller

de beslut som meddelas med stöd av bestämmelserna, får meddelas de före-
lägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelserna ska efterlevas.
Ett föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om

1. varning (5 kap. 2 §),
2. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1–4, 6–9 och 16 samt 11 kap. 3 §

andra stycket 1–3, 5–8 och 16,

3. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),
4. skyldighet att utforma tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv på

ett sådant sätt att tjänsterna blir tillgängliga för personer med funktionsned-
sättning enligt 5 kap. 12 § och beslut som har meddelats med stöd av den be-
stämmelsen,

5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabel-

sändarorganisationer (9 kap. 1–3 och 5 §§),

6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §),
7. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Myndigheten för radio och

tv (16 kap. 5–8 §§),

8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §,
9. skyldighet att lämna upplysningar till Myndigheten för radio och tv en-

ligt 16 kap. 10 §,

10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller
11. skyldighet att årligen redovisa till Myndigheten för radio och tv
enligt 16 kap. 12 §.
Föreläggande enligt första stycket 1, 3, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av

granskningsnämnden för radio och tv. Föreläggande enligt första stycket 2,
4, 5, 7, 8, 10 eller 11 får beslutas av Myndigheten för radio och tv.

Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av Konsu-

mentombudsmannen.

background image

7

SFS 2012:702

18 kap.

1 §

Ett tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller ljudradio ska återkallas på

begäran av tillståndshavaren. Ett tillstånd får också återkallas enligt 2–5 och
7 §§ eller ändras enligt 2 och 7 §§.

Återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller
tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradio

2 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som

lämnats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4–6 och 12 §§, 6

kap., 7 kap., 8 kap. 1–14 §§, 14 kap. 1–3 §§ eller 15 kap., eller

2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 4 kap. 8–11 §§ eller

11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av

regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat sändningsut-
rymme, om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen

på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle
kunna medges, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

19 kap.

1 §

Mål om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av villkor

som meddelats med stöd av 4 kap. 8 §, 9 § 10–12, 11 kap. 3 § första stycket
eller andra stycket 9–12 och om överträdelse av 5 kap. 1, 2 och 4 §§ eller
14 kap. 1 § ska på talan av Justitiekanslern prövas av allmän domstol.

I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Myndigheten

för radio och tv.

Ärenden om ändring av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller till-

stånd som meddelats av regeringen att sända ljudradio prövas av den som
meddelat tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012