SFS 2012:703 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

120703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:776) om utjämning av

kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade samt bilagan till
förordningen ska ha följande lydelse.

6 §

1

Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2011, dels utifrån den kostnad som beräknats
enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad per-

sonalkostnad per kommun för år 2011 och den personalkostnad som ingår i
den i första stycket sistnämnda kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad.
Den erhållna summan divideras med den i första stycket sistnämnda kostna-
den.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1137.

SFS 2012:703

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:703

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2012 (1,4) och 2013 (0,9).

Genomsnittskostnaden

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkrings-
balken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för
anställda som är 26 till 64 år 2011 enligt Sveriges Kommuner och Lands-
tings cirkulär 11:57.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

2 Senaste lydelse 2011:1137.

background image

3

SFS 2012:703

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) – (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012