SFS 2012:704 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

120704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning samt bilagan till förordningen ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,03

10,05

Uppsala 19,14

9,94

Södermanlands 19,93

9,15

�stergötlands 18,68

10,40

Jönköpings 19,29

9,79

Kronobergs 20,16

8,92

Kalmar 20,36

8,72

Blekinge 19,56

9,52

Skåne 19,70

9,38

Hallands 19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands 20,45

8,63

�rebro 19,03

10,05

Västmanlands 20,19

8,89

Dalarnas 19,99

9,09

Gävleborgs 19,31

9,77

Västernorrlands 20,74

8,34

Jämtlands 20,52

8,56

Västerbottens 20,55

8,53

Norrbottens 20,45

8,63

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2011:1136.

SFS 2012:704

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:704

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,96

9,53

Uppsala 17,07

9,42

Södermanlands 17,86

8,63

�stergötlands 16,61

9,88

Jönköpings 17,22

9,27

Kronobergs 18,09

8,40

Kalmar 18,29

8,20

Blekinge 17,49

9,00

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands 18,38

8,11

�rebro 16,96

9,53

Västmanlands 18,12

8,37

Dalarnas 17,92

8,57

Gävleborgs 17,24

9,25

Västernorrlands 18,67

7,82

Jämtlands 18,45

8,04

Västerbottens 18,48

8,01

Norrbottens 18,38

8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

26 §

3

Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna

gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med parametervärden som anges i bilagan till denna förord-
ning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av

standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med
undantag av Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent
och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden. Stan-
dardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader.
Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem
och hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

2 Senaste lydelse 2011:1136.

3 Senaste lydelse 2011:1136.

background image

3

SFS 2012:704

1. För kommunerna i Kronobergs län, Blekinge län, Värmlands län, Väst-

manlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norr-
bottens län görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i
länet för kollektivtrafiken år 2002.

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, �stergötlands län,

Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län,
�rebro län och Gävleborgs län görs fördelningen med lika stora belopp per
invånare.

3. För kommunerna i Södermanlands län och Jämtlands län fattar reger-

ingen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i
länet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Vid beräkning av en kommuns skattekraft ska 2013 och tidigare års tax-

eringar anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2012:704

Bilaga

4

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

6 493

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

527

� Grundskola

8 303

Gymnasieskola

3 928

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 450

� �vrig individ- och familjeomsorg

2 065

�ldreomsorg

9 077

Beloppen avser år 2011.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 19 060 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2011.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 843 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2011.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0),
2012 (1,4) och 2013 (0,9).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

4 Senaste lydelse 2011:1136.

background image

5

SFS 2012:704

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Okorrigerad åldersrelaterad ersättning = 42 827 x andelen barn 1�3 år
+ 41 863 x andelen barn 4�5 år + 26 547 x andelen barn 6 år + 15 273 x
andelen barn 7�9 år.

Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen föräldrar som förvärvsarbetar mer

än 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x täthetsindex.

Täthetsindex = (andel som bor i tätorter med fler än 199 invånare) x

(befolkning i tätorter med fler än 199 invånare) / (ytan för tätorter med fler
än 199 invånare) / 100. Täthetsindex får vara högst 0,23 och lägst 0,05.

Skattekraften beräknas som kommunens skatteunderlag per invånare i för-

hållande till riksgenomsnittet. För kommuner vars relativa skattekraft över-
stiger 1,27 eller understiger 0,82 används värdet 1,27 respektive 0,82.
Volymindex avrundas till tre decimaler.

En kommuns skattekraft beräknas som medelvärdet enligt besluten om

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) för treårs-
perioden t.o.m. året före utjämningsåret. Uppgifter om en kommuns skatte-
kraft hämtas från Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Förskoleklass och grundskola

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012