SFS 2012:704 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

120704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning samt bilagan till förordningen ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,03

10,05

Uppsala 19,14

9,94

Södermanlands 19,93

9,15

Östergötlands 18,68

10,40

Jönköpings 19,29

9,79

Kronobergs 20,16

8,92

Kalmar 20,36

8,72

Blekinge 19,56

9,52

Skåne 19,70

9,38

Hallands 19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands 20,45

8,63

Örebro 19,03

10,05

Västmanlands 20,19

8,89

Dalarnas 19,99

9,09

Gävleborgs 19,31

9,77

Västernorrlands 20,74

8,34

Jämtlands 20,52

8,56

Västerbottens 20,55

8,53

Norrbottens 20,45

8,63

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2011:1136.

SFS 2012:704

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:704

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,96

9,53

Uppsala 17,07

9,42

Södermanlands 17,86

8,63

Östergötlands 16,61

9,88

Jönköpings 17,22

9,27

Kronobergs 18,09

8,40

Kalmar 18,29

8,20

Blekinge 17,49

9,00

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands 18,38

8,11

Örebro 16,96

9,53

Västmanlands 18,12

8,37

Dalarnas 17,92

8,57

Gävleborgs 17,24

9,25

Västernorrlands 18,67

7,82

Jämtlands 18,45

8,04

Västerbottens 18,48

8,01

Norrbottens 18,38

8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

26 §

3

Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna

gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med parametervärden som anges i bilagan till denna förord-
ning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av

standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med
undantag av Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent
och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden. Stan-
dardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader.
Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem
och hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

2 Senaste lydelse 2011:1136.

3 Senaste lydelse 2011:1136.

background image

3

SFS 2012:704

1. För kommunerna i Kronobergs län, Blekinge län, Värmlands län, Väst-

manlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norr-
bottens län görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i
länet för kollektivtrafiken år 2002.

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län,

Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län,
Örebro län och Gävleborgs län görs fördelningen med lika stora belopp per
invånare.

3. För kommunerna i Södermanlands län och Jämtlands län fattar reger-

ingen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i
länet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Vid beräkning av en kommuns skattekraft ska 2013 och tidigare års tax-

eringar anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2012:704

Bilaga

4

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

6 493

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

527

– Grundskola

8 303

Gymnasieskola

3 928

Individ- och familjeomsorg
– Barn- och ungdomsvård

1 450

– Övrig individ- och familjeomsorg

2 065

Äldreomsorg

9 077

Beloppen avser år 2011.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 19 060 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2011.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 843 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2011.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0),
2012 (1,4) och 2013 (0,9).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

4 Senaste lydelse 2011:1136.

background image

5

SFS 2012:704

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Okorrigerad åldersrelaterad ersättning = 42 827 x andelen barn 1–3 år
+ 41 863 x andelen barn 4–5 år + 26 547 x andelen barn 6 år + 15 273 x
andelen barn 7–9 år.

Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen föräldrar som förvärvsarbetar mer

än 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x täthetsindex.

Täthetsindex = (andel som bor i tätorter med fler än 199 invånare) x

(befolkning i tätorter med fler än 199 invånare) / (ytan för tätorter med fler
än 199 invånare) / 100. Täthetsindex får vara högst 0,23 och lägst 0,05.

Skattekraften beräknas som kommunens skatteunderlag per invånare i för-

hållande till riksgenomsnittet. För kommuner vars relativa skattekraft över-
stiger 1,27 eller understiger 0,82 används värdet 1,27 respektive 0,82.
Volymindex avrundas till tre decimaler.

En kommuns skattekraft beräknas som medelvärdet enligt besluten om

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) för treårs-
perioden t.o.m. året före utjämningsåret. Uppgifter om en kommuns skatte-
kraft hämtas från Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Förskoleklass och grundskola

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012