SFS 2012:705 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

120705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 18 a § och 13 kap. 3 § trafikförord-

ningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 a §

2

Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst

3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon,
ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning
den 1 december�31 mars när vinterväglag råder.

Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton

ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på
fordonets drivaxlar den 1 december�31 mars när vinterväglag råder. Fram-
hjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning
även på fordonets bakre hjulaxlar.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckena
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande ändamål,

b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, eller

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år

eller äldre.

Transportstyrelsen får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses

i tredje stycket får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckena
om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den
20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2009:985.

SFS 2012:705

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:705

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

13 kap.

3 §

3

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Trafik med motordrivna fordon på väg

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1220.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

9. 4 kap. 9 § första
stycket

Transportstyrelsen

10. 4 kap. 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b § eller 18 a § första
eller andra stycket

Transportstyrelsen

11. 4 kap. 12�15 a, 17,
17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas