SFS 2012:706 Förordning om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

120706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i
förordningen (2010:1578) om provavgifter för
körkort och yrkesmässig trafik, m.m.;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:1578) om provavgifter

för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. i stället för dess lydelse enligt för-
ordning (2012:11) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2 §

Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista

Avgift

Kronor

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskriv-
ning
� normaltaxa

325

� kvälls- och helgtaxa

400

Körprov för
a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med
behörighet B,
c) taxiförarlegitimation
� normaltaxa

800

� kvälls- och helgtaxa

1 040

Körprov för
a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med
behörighet B,
b) övriga behörigheter,
c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
� normaltaxa

1 650

� kvälls- och helgtaxa

2 145

SFS 2012:706

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:706

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och

som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta
ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktaments-

kostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Kunskapsprov för yrkeskunnande
� normaltaxa

640

� kvälls- och helgtaxa

830

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30�18.00. �vrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500