SFS 2012:707 Vägförordning

120707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägförordning;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller allmän väg och innehåller föreskrifter i anslut-

ning till väglagen (1971:948). Allmän väg är riksväg eller länsväg.

Väganordningar

2 §

En parkeringsplats, rastplats eller annan uppställningsplats för fordon

räknas som väganordning endast om den har anslutning till och ligger i
närheten av vägbanan samt är huvudsakligen avsedd som hjälpmedel åt väg-
trafikanterna för färden på vägen.

En anordning för skydd mot vägtrafikbuller får räknas som väganordning

endast om den ligger på eller i anslutning till ett område som har tagits i an-
språk för någon annan väganordning.

3 §

Mark intill vägbanan eller annan väganordning som är avsedd till kant-

remsa får vara väganordning endast till en bredd av högst två meter.

2 kap. Väghållning

Väghållningsmyndighet

1 §

Trafikverkets region är statlig väghållningsmyndighet. Kommunala

väghållningsmyndigheter regleras i 6 § andra stycket väglagen (1971:948).

Ändring av en kommuns väghållningsområde

2 §

Ändring av en kommuns väghållningsområde beslutas av Trafikverket.

Innan ett sådant beslut meddelas, ska Trafikverket höra kommunen och läns-
styrelsen.

Kommunen och länsstyrelsen ska underrättas om beslut i ärenden om änd-

ring av väghållningsområde. Länsstyrelsen ska i länets författningssamling
föra in meddelande om ett beslut som innebär att ett väghållningsområde
ändrats.

SFS 2012:707

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:707

3 kap. Byggande av väg

Inledande bestämmelser

Ansvar för samordning

1 §

Den som avser att bygga en väg ansvarar för att planeringen av vägen

så långt möjligt samordnas med den kommunala planeringen.

Begränsning av intrång till följd av vägbygge

2 §

Den som upprättar en vägplan ska utreda möjligheterna att genom fast-

ighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt anläggningslagen (1973:1149)
avhjälpa eller minska intrång till följd av vägbygget.

Naturvårdsföreskrifter

3 §

Undantag från bestämmelser om marks bebyggande eller användning

som avses i 14 § tredje stycket väglagen (1971:948) beslutas av länsstyrel-
sen. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljö-
balken.

Länsstyrelsen ska underrätta sökanden, Trafikverket samt berörda en-

skilda, kommuner och myndigheter om beslutet.

Samråd

Allmänna bestämmelser

4 §

Genom samråd ska den som avser att bygga vägen utbyta information

med och inhämta synpunkter från berörda enskilda, myndigheter och organi-
sationer under planeringsprocessen. Samråd kan vara såväl muntligt som
skriftligt.

Regler om samrådskretsen och vad samrådet ska avse finns i 14 b–15c §§

väglagen (1971:948).

5 §

Antalet samrådstillfällen ska anpassas så att samrådskretsen ges möj-

lighet att förstå och påverka projektets inriktning. Formerna för samrådet
och antalet samrådstillfällen får anpassas till omständigheterna i det enskilda
fallet. Ägare till fastigheter där mark eller utrymme kan komma att tas i an-
språk för vägen ska dock alltid erbjudas minst ett samrådsmöte på orten.

Inbjudan till samråd

6 §

Inbjudan till samråd ska ske genom brev, kungörelse i ortstidning eller

på annat lämpligt sätt. Underlag för samrådet ska bifogas inbjudan eller
finnas tillgängligt på annat sätt.

Samrådsredogörelse

7 §

Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse som suc-

cessivt uppdateras fram till dess att vägplanen kungörs.

background image

3

SFS 2012:707

Beslut om betydande miljöpåverkan

8 §

Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 15 § väglagen

(1971:948) lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska den som avser att bygga
vägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Det ska
också framgå var handlingar om projektet hålls tillgängliga.

9 §

Bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som ska antas med-

föra betydande miljöpåverkan finns i förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar.

Innehåll i vägplanen

Inskränkt vägrätt

10 §

I en vägplan ska det, utöver vad som följer av 16 a § väglagen

(1971:948), anges om den vägrätt som väghållaren avser att förvärva ska
vara inskränkt. Det ska framgå av planen var inskränkningen ska gälla och
hur vägrätten ska vara inskränkt.

Upplysning om vägrätt m.m.

11 §

I en vägplan ska det finnas upplysning om att den, när den fått laga

kraft, ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt enligt 30 § vägla-
gen (1971:948) eller med sådan tillfällig nyttjanderätt som avses i 35 §
samma lag.

Underlag till vägplanen

Uppgifter om verksamheters förutsebara påverkan på människors hälsa och
på miljön

12 §

En redovisning av en verksamhets förutsebara påverkan på männis-

kors hälsa och på miljön enligt 16 a § tredje stycket 3 väglagen (1971:948)
ska innehålla uppgifter om miljöförutsättningarna i det område som kan
komma att påverkas av den planerade vägen, de förändringar i miljökvalitet
som vägprojektet kan medföra och vad dessa förändringar bedöms innebära
för människors hälsa och miljön.

Fastighetsförteckning

13 §

Tillsammans med vägplanen ska det, utöver vad som följer av 16 a §

tredje stycket väglagen (1971:948), finnas en fastighetsförteckning. I för-
teckningen ska det redovisas

1. fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent

eller tillfälligt och kända ägare till dessa fastigheter,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter och

inom vilka mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfäl-
ligt och kända ägare till kända delägande fastigheter,

background image

4

SFS 2012:707

3. nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och bostadsrätt,

till fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller
tillfälligt och kända innehavare av dessa rättigheter,

4. fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande åtgärder

beräknas utsättas för buller som överskrider riktvärden för vägtrafikbuller
och kända ägare till dessa fastigheter och bostadsbyggnader,

5. fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras med anledning av

vägbygget och kända ägare till dessa fastigheter,

6. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och

därmed jämställda vägsamfälligheter och vägföreningar, i den mån de berörs
av vägplanen, samt kända ägare till de kända fastigheter som deltar i anlägg-
ningarna.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter förvaltar en samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsan-
läggning, ska föreningen anges i stället för ägare eller innehavare.

Kostnader och finansiering

14 §

Tillsammans med vägplanen ska det finnas uppgifter om projektets

beräknade kostnader och hur byggandet av vägen avses finansieras.

Kungörande och granskning av vägplan

15 §

När samrådet enligt 14 b–15 c §§ väglagen (1971:948) är avslutat,

ska den som avser att bygga vägen kungöra sitt förslag till vägplan och
underlaget till detta och låta handlingarna granskas under en viss tid (gransk-
ningstid), som ska vara minst tre veckor.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt

hos den som avser att bygga vägen samt hos berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 17 a och 17 b

§§ väglagen (1971:948).

16 §

Den som avser att bygga vägen ska kungöra granskningen i Post- och

inrikes tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. I kungörelsen ska
det anges var förslaget till plan med underlag hålls tillgängligt och inom vil-
ken tid synpunkter ska lämnas.

Särskild underrättelse

17 §

Den som avser att bygga vägen ska särskilt underrätta dem som redo-

visas i den fastighetsförteckning som avses i 13 § samt berörda kommuner
och myndigheter om var förslaget till vägplan med underlag finns tillgäng-
ligt och om den tid inom vilken synpunkter kan lämnas.

Underrättelsen ska postas i en rekommenderad försändelse till dem som

avses i 13 § 1–3 och innehålla uppgifter om

1. att mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk med vägrätt eller

med sådan nyttjanderätt som avses i 35 § väglagen (1971:948), och

2. att ägaren eller innehavaren är skyldig att mot ersättning upplåta mar-

ken eller utrymmet till den som avser att bygga vägen, om ett beslut att fast-
ställa planen vinner laga kraft.

background image

5

SFS 2012:707

18 §

I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter ge-

mensamt får, om fastigheterna har skilda ägare, 14 § eller 47 § och 49 § för-
sta stycket 3 delgivningslagen (2010:1932) i stället tillämpas vid underrät-
telse till de särskilda delägarna i samfälligheten, trots att delgivningslagen
inte är tillämplig i övrigt.

Hur synpunkter ska lämnas

19 §

Synpunkter på förslaget till vägplan och underlaget till detta ska läm-

nas skriftligen inom den tid som bestämts enligt 15 § till den som avser att
bygga vägen.

Granskningsutlåtande

20 §

Efter granskningstiden ska den som avser att bygga vägen i ett

granskningsutlåtande sammanställa och kommentera de skriftliga synpunk-
ter som har kommit in under granskningstiden.

Ändring av en vägplan efter granskning

21 §

Om förslaget till vägplan efter granskningen ändras väsentligt eller på

annat sätt som är av betydelse för allmänheten, ska ett nytt kungörande- och
granskningsförfarande genomföras enligt 15–20 §§.

Om vägplanen ändras på ett sätt som inte kräver ett nytt kungörande- och

granskningsförfarande enligt första stycket, ska i stället de som berörs av
ändringen ges möjlighet att under minst två veckor lämna skriftliga syn-
punkter på ändringen. Den som avser att bygga vägen ska sammanställa och
kommentera inkomna synpunkter.

Länsstyrelsens yttrande över vägplan

22 §

Trafikverket ska inhämta berörda länsstyrelsers yttranden över ett för-

slag till vägplan med underlag som har kungjorts och granskats. Länsstyrel-
sen ska ha tillgång till ett granskningsutlåtande enligt 20 § innan yttrandet
avges.

Fastställelse av en vägplan

Aktualitetskrav

23 §

Om en vägplan tillstyrkts av länsstyrelsen och om vägbyggnadspro-

jektet har tillräcklig aktualitet, ska Trafikverket pröva frågan om att fastställa
vägplanen enligt 18 § väglagen (1971:948).

Kungörande och underrättelse om fastställelsebeslut

24 §

Ett beslut att fastställa en vägplan ska kungöras på det sätt som anges

i 16 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt samt inom
vilken tid beslutet får överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

background image

6

SFS 2012:707

25 §

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 § 1–3,

väghållningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäteri-
myndigheten samt övriga som framställt skriftliga synpunkter i ärendet un-
der granskningstiden eller särskilt berörs. Av underrättelsen ska det framgå
inom vilken tid beslutet får överklagas och var skriftligt överklagande ska
lämnas.

I fråga om mark eller utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt

gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 18 §.

Beslut om förlängning av giltighetstiden för ett fastställelsebeslut

26 §

Om regeringen fastställt en vägplan med stöd av 18 § andra stycket

väglagen (1971:948), fattas ett beslut om förlängning av giltighetstiden en-
ligt 18 a § andra stycket väglagen av regeringen. I annat fall fattas beslutet
av Trafikverket.

27 §

Ett beslut om förlängning av giltighetstiden ska kungöras på det sätt

som anges i 16 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt,
inom vilken tid beslutet får överklagas och var skriftligt överklagande ska
lämnas.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 § 1–3, väghåll-

ningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndig-
heten samt övriga som yttrat sig eller särskilt berörs. I fråga om mark eller
annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt gäller, om fastighe-
terna har skilda ägare, 18 §.

Beslut att upphäva ett fastställelsebeslut

28 §

Om regeringen fastställt en vägplan med stöd av 18 § andra stycket

väglagen (1971:948), fattas ett beslut att upphäva fastställebeslutet enligt
18 b § väglagen av regeringen. I annat fall fattas beslutet av Trafikverket.

29 §

Ett beslut att upphäva ett fastställelsebeslut ska kungöras på det sätt

som anges i 16 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 § 1–3, väghåll-

ningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndig-
heten samt övriga som yttrat sig eller särskilt berörs. I fråga om mark eller
annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt gäller, om fastighe-
terna har skilda ägare, 18 §.

Tillägg till vägplaner

30 §

Tillägg till vägplaner enligt 20 § väglagen (1971:948) görs av den

som avser att bygga vägen. Denne ska underrätta länsstyrelsen om tillägget.
Underrättelse ska lämnas även till kända ägare av mark eller annat utrymme
som berörs av tillägget och kända innehavare av nyttjanderätt eller annan
särskild rätt till sådan mark eller sådant utrymme. I fråga om mark eller
annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt gäller, om fastighe-
terna har skilda ägare, 18 §.

background image

7

SFS 2012:707

4 kap. Enskild vägs förändring till allmän m.m.

Handläggningen av en fråga om enskild vägs förändring till allmän

1 §

Väghållningsmyndigheten utreder en fråga om enskild vägs förändring

till allmän. Utredningen ska avse vägens betydelse för allmän samfärdsel
och det skick den befinner sig i. Vid utredningen ska väghållningsmyndighe-
ten inhämta yttranden från berörda kommuner och övriga myndigheter vars
verksamhetsområde berörs av frågan samt från andra som kan lämna upplys-
ningar i saken. Därefter ska länsstyrelsens yttrande över ärendet inhämtas.

Efter genomförd utredning överlämnar väghållningsmyndigheten med

eget yttrande ärendet till Trafikverket för avgörande. Ärendet prövas enligt
22 § väglagen (1971:948).

Om fråga om enskild vägs förändring till allmän i stället väckts hos läns-

styrelsen och det med hänsyn till kända förhållanden är uppenbart att föränd-
ringen inte bör ske, får länsstyrelsen avgöra ärendet utan sådan utredning
som avses i första stycket.

Om vägens upplåtelse för allmän trafik förutsätter omfattande
ombyggnadsarbeten

2 §

Om länsstyrelsen efter väghållningsmyndighetens utredning finner att

vägen är av sådan betydelse att den bör förändras till allmän väg men att den
inte kan upplåtas för allmän trafik utan betydande ombyggnadsarbeten, gäl-
ler i stället för 1 § följande. Frågan om ombyggnadsarbetet ska utföras prö-
vas i den ordning som anges i förordningen (1997:263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur om arbetena kräver medel som i statsbudge-
ten anvisats för byggande av vägar. Frågan om att förändra vägen till allmän
ska avgöras i samband med den prövningen.

Inskränkt vägrätt ska anges i beslutet

3 §

Ska vägrätten efter förändringen vara inskränkt, ska detta anges i

beslutet om att förändra den enskilda vägen till allmän. I beslutet ska det
anges var inskränkningen ska gälla och hur vägrätten ska vara inskränkt.

Underrättelse om beslut

4 §

Sökanden eller den som på annat sätt väckt frågan samt väghållnings-

myndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser ska underrättas om ett
beslut i ärende om förändring av enskild väg till allmän. Därutöver ska öv-
riga myndigheter som yttrat sig i ärendet underrättas om beslutet. Länsstyrel-
sen ska föra in meddelande om beslutet i länets författningssamling.

Tillämpning av bestämmelserna i övriga ärenden m.m.

5 §

Bestämmelserna i 1–4 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om ärenden

om förklaring att en gata även ska vara allmän väg, ärenden om inrättande av
särskild vinterväg och ärenden om indragning av allmän väg.

background image

8

SFS 2012:707

Vid utredning av en fråga om indragning av allmän väg ska väghållnings-

myndigheten alltid ge fastighetsägare och andra, som kan ha ett väsentligt
intresse i saken, möjlighet att yttra sig.

Innan en allmän väg dras in, ska den som avser att ta över väghållningen

efter indragningen få skälig tid på sig att ordna väghållningen.

5 kap. Drift av väg

Allmänt

1 §

Drift av väg innefattar åtgärder som

1. säkerställer att trafiken kan komma fram, såsom snöplogning, halkbe-

kämpning, reparation av mindre skador samt hyvling och dammbindning på
grusvägar (servicearbeten),

2. vidmakthåller vägens standard, såsom förnyelse av slitlager och väg-

markeringar samt dikning (underhållsarbeten),

3. förbättrar vägens standard genom smärre åtgärder, såsom beläggning av

grusväg, förstärkning av bärigheten och punktåtgärder för att öka trafiksä-
kerheten (förbättringsarbeten),

4. håller vägen ren, såsom sopning, borttagande av skräp och smuts samt

ogräsbekämpning (renhållning), eller

5. på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln tillfredställande skick.

Färjor och rörliga broar

2 §

Färjor, som är väganordningar, ska hållas i trafik i den utsträckning

som behövs. Turlistor för trafiken fastställs av väghållningsmyndigheten el-
ler, om flera väghållningsmyndigheter berörs, av väghållningsmyndighe-
terna i samråd.

I fråga om rörliga broar, som är väganordningar, meddelar väghållnings-

myndigheten föreskrifter om när varje bro ska öppnas för sjötrafik. Om en
bro berör flera väghållningsmyndigheter, meddelar väghållningsmyndighe-
terna sådana föreskrifter i samråd.

Kan väghållningsmyndigheterna i de fall som avses i första eller andra

stycket inte enas, beslutar Trafikverket i ärendet. Bestämmelserna i andra
stycket gäller endast om inte annat följer av annan författning eller särskilda
beslut.

Innan en väghållningsmyndighet meddelar beslut enligt första eller andra

stycket, ska Trafikverket höras i ärendet om väghållningsmyndigheten är
kommunal. Innan väghållningsmyndigheten meddelar beslut enligt andra
stycket, ska även Sjöfartsverket höras.

Underrättelse om beslut

3 §

Trafikverket ska underrätta väghållningsmyndigheten om beslut enligt

26 § tredje stycket väglagen (1971:948).

Väghållningsmyndigheten ska underrätta Trafikverket om beslut enligt

2 § om väghållningsmyndigheten är kommunal.

Länsstyrelsen ska i länets författningssamling föra in meddelande om ett

beslut enligt 26 § tredje stycket väglagen. Beslut enligt 2 § ska kungöras på
det sätt som är föreskrivet i fråga om författningar i allmänhet.

background image

9

SFS 2012:707

Vägplaner för drift av väg

4 §

I fråga om vägplaner som avses i 28 § väglagen (1971:948) ska 3 kap.

denna förordning tillämpas.

6 kap. Övrigt

Länsstyrelsens beslut om begränsningar för väghållaren vid
upphörande av vägrätt

1 §

Väghållningsmyndigheten och, om denna är kommunal, Trafikverket

ska underrättas om beslut enligt 32 § väglagen (1971:948).

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Vid avspärrning av enskild vägs anslutning till allmän väg

2 §

I ärenden om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948) eller om förord-

nande eller föreskrifter enligt 40 eller 41 § samma lag ska väghållningsmyn-
digheten utreda hur berörda fastigheters behov av utfart till allmän väg kan
tillgodoses.

När ett förordnande eller en föreskrift meddelas med stöd av 40 eller 41 §

väglagen i fråga om befintliga anslutningar till allmän väg, ska ägare eller
innehavare av berörda fastigheter få skälig tid på sig att ordna utfart till all-
män väg på annat sätt.

Väg- och ledningsarbeten inom vägområde

3 §

Väg- och ledningsarbeten inom vägområdet ska utföras så skyndsamt

som möjligt och så att fara inte uppstår för trafiken på vägen.

I fall som avses i 44 § fjärde stycket väglagen (1971:948) krävs inget till-

stånd till avspärrning av väg eller annan väsentlig trafikinskränkning. I de
fall då det behövs ett beslut av myndighet för att få spärra av en väg eller
göra annan väsentlig trafikinskränkning, ska väghållningsmyndigheten be-
gära att myndigheten fattar ett sådant beslut.

4 §

Sedan ledningsarbete utförts inom ett vägområde, ska området genom

ledningshavarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före ar-
betets början. Om väghållningsmyndigheten begär det, ska dock vägbelägg-
ning som skadats vid ledningsarbetet återställas genom väghållningsmyndig-
hetens försorg. Uppstår sättningar till följd av ledningsarbete, ska de arbeten
som sättningarna föranleder, om väghållningsmyndigheten begär det, utföras
genom väghållningsmyndighetens försorg. Åtgärder som vidtas genom väg-
hållningsmyndighetens försorg utförs på ledningshavarens bekostnad.

Uppförande av byggnader m.m. intill vägområde

5 §

Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 45–47 §, 48 § andra stycket

eller 52 § väglagen (1971:948) ska väghållningsmyndigheten höras. Om
väghållningsmyndigheten är kommunal ska också Trafikverket höras.

background image

10

SFS 2012:707

6 §

Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig att länsstyrel-

sens tillstånd behövs enligt såväl väglagen (1971:948) som miljöbalken och
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skylt-
ning, ska länsstyrelsen pröva ärendet enligt samtliga dessa författningar.

Om det finns anledning att anta att en åtgärd som fordrar tillstånd enligt

väglagen även fordrar tillstånd av någon annan myndighet, ska länsstyrelsen
och väghållningsmyndigheten upplysa sökanden om detta.

7 §

Länsstyrelsen ska underrätta väghållningsmyndigheten om beslut en-

ligt 36, 37 och 45–47 §§, 48 § andra stycket, 52 eller 53 § väglagen
(1971:948). Om väghållningsmyndigheten är kommunal, ska också Tra-
fikverket underrättas om sådana beslut.
Kommunal väghållningsmyndighet ska underrätta Trafikverket om beslut
enligt 39–41 eller 43 § eller 48 § första stycket väglagen.

Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och lantmäterimyndigheten om

beslut enligt 47 § första stycket andra meningen väglagen. Länsstyrelsen ska
föra in ett sådant beslut i länets författningssamling.

Om beslut enligt 44 § väglagen ska länsstyrelsen underrättas. Kommunal

väghållningsmyndighet ska underrätta även Trafikverket om sådana beslut.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföre-

skrifter finns bestämmelser om kungörande av trafikföreskrifter.

Avgifter för vissa ärenden

8 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt väglagen (1971:948) i de

fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Tillstånd enligt 39 § första stycket
utom sådana som avser ändring av
enskild körvägs anslutning till allmän
väg
Undantag enligt 41 § andra meningen
Tillstånd enligt 43 § första stycket
utom sådana som avser uppförande av
väderskydd för kollektivtrafik
Tillstånd enligt 45 § första stycket
Tillstånd enligt 46 § första stycket
Tillstånd enligt 47 § första eller andra
stycket
Tillstånd enligt 48 § första stycket

5
2

4
4
2

4
3

background image

11

SFS 2012:707

Bemyndigande

9 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka vägar som ska vara riks-

vägar.

Trafikverket får också meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs

för tillämpningen av väglagen (1971:948) och denna förordning.

Överklagande m.m.

10 §

Väghållningsmyndighetens beslut enligt denna förordning får över-

klagas hos länsstyrelsen.

Trafikverkets och länsstyrelsens beslut i enskilda fall enligt denna förord-

ning får överklagas hos regeringen.

11 §

Trafikverket får överklaga en länsstyrelses beslut enligt denna förord-

ning.

Länsstyrelserna får överklaga beslut av Trafikverket enligt denna förord-

ning, om beslutet berör deras verksamhetsområde.

12 §

Trafikverkets och länsstyrelses beslut enligt denna förordning ska

gälla omedelbart om inte annat förordnas i beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Genom förordningen upphävs vägkungörelsen (1971:954).
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträ-

dandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en arbetsplan som har
överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 15 § andra stycket väg-
lagen (1971:948) i dess lydelse före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;