SFS 2012:709 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

120709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m. ska ha följande lydelse.

8 a §

1

Även om ett mark- eller vattenområde är ett biotopskyddsområde får

de verksamheter bedrivas och åtgärder vidtas som behövs för att genomföra
en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900), om planen eller bestämmelserna antogs eller fastställdes innan
biotopskyddsområdet beslutades.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamheter och åtgärder som

behövs för att genomföra en arbetsplan som har upprättats enligt väglagen
(1971:948) eller en järnvägsplan som har upprättats enligt lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg, i deras lydelser före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:371.

SFS 2012:709

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012