SFS 2012:710 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

120710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § plan- och byggförordningen

(2011:338) ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta

eller väsentligt ändra

1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten an-

läggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,

2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd en-

ligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,

3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast

ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är av-
sedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs
med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts
till gata eller väg, eller

4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undan-

tag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om

att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer
långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:710

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012