SFS 2012:710 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

120710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i plan- och byggf�rordningen <br/>(2011:338);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 kap. 2 � plan- och byggf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2011:338) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots 1 � kr�vs det inte bygglov f�r att anordna, inr�tta, uppf�ra, flytta</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller v�sentligt �ndra </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en anl�ggning som avses i 1 � 4 eller 5, om det �r fr�ga om en liten an-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ggning som �r avsedd endast f�r en viss fastighets behov,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett vindkraftverk som avses i 1 � 6, om verket omfattas av tillst�nd en-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt 9 eller 11 kap. milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en parkeringsplats som avses i 1 � 8, om det p� fastigheten finns endast</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ett eller tv� enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen �r av-<br/>sedd uteslutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anl�ggs<br/>med st�d av v�glagen (1971:948) eller p� mark som i detaljplan har avsatts<br/>till gata eller v�g, eller</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en anl�ggning som avses i 1 � 2, 7 eller 10 och som omfattas av undan-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">tag fr�n krav p� bygglov i v�gplan enligt v�glagen eller j�rnv�gsplan enligt<br/>lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 9 kap. 7 och 8 �� plan- och bygglagen (2010:900) om</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">att kommunen f�r besluta om undantag fr�n krav p� bygglov eller om mer<br/>l�ngtg�ende krav g�ller �ven f�r andra anl�ggningar �n byggnader. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2012:710</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i plan- och byggf�rordningen
(2011:338);

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 6 kap. 2 � plan- och byggf�rordningen

(2011:338) ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

Trots 1 � kr�vs det inte bygglov f�r att anordna, inr�tta, uppf�ra, flytta

eller v�sentligt �ndra

1. en anl�ggning som avses i 1 � 4 eller 5, om det �r fr�ga om en liten an-

l�ggning som �r avsedd endast f�r en viss fastighets behov,

2. ett vindkraftverk som avses i 1 � 6, om verket omfattas av tillst�nd en-

ligt 9 eller 11 kap. milj�balken,

3. en parkeringsplats som avses i 1 � 8, om det p� fastigheten finns endast

ett eller tv� enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen �r av-
sedd uteslutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anl�ggs
med st�d av v�glagen (1971:948) eller p� mark som i detaljplan har avsatts
till gata eller v�g, eller

4. en anl�ggning som avses i 1 � 2, 7 eller 10 och som omfattas av undan-

tag fr�n krav p� bygglov i v�gplan enligt v�glagen eller j�rnv�gsplan enligt
lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g.

Best�mmelserna i 9 kap. 7 och 8 �� plan- och bygglagen (2010:900) om

att kommunen f�r besluta om undantag fr�n krav p� bygglov eller om mer
l�ngtg�ende krav g�ller �ven f�r andra anl�ggningar �n byggnader.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:710

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;