SFS 2012:711 Förordning om ändring i förordningen (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

120711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:1077) om
ersättning av allmänna medel för skador orsakade
av studerande vid statliga högskoleenheter under
praktik på icke-statliga arbetsplatser;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (1982:1077) om

ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga
högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser ska ha följande
lydelse.

6 §

1

Ansökan om ersättning ska göras senast två år från den tidpunkt då

den skadegörande handlingen företogs. Ansökan görs hos styrelsen för den
statliga högskoleenhet där den studerande som orsakat skadan är inskriven.

En högskoleenhet inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

ska med eget yttrande lämna över ärendet till Universitetskanslersämbetet.

7 §

2

Universitetskanslersämbetet eller styrelsen för Sveriges lantbruksuni-

versitet beslutar om ersättning som inte överstiger 100 000 kronor. Beslut
om sådan ersättning får överklagas hos regeringen. Ersättningen ska bekos-
tas av de medel som står den berörda högskoleenheten till förfogande.

Om ärendet har principiell betydelse eller på annat sätt är av särskild vikt,

ska myndigheten med eget yttrande och den utredning som behövs lämna
över ärendet till regeringen för avgörande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:923.

2 Senaste lydelse 1995:923.

SFS 2012:711

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012