SFS 2012:712 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen

1 (1993:100),

dels att 1 kap. 12 §, 6 kap. 10 a §, 7 kap. 5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18–20,

33 §§ och 12 kap. 6 § samt bilaga 2 och 3 till förordningen ska ha följande
lydelse,

dels att punkt 5 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1 kap.

12 §

Högskolorna ska till Universitetskanslersämbetet lämna de uppgifter

om sin verksamhet som myndigheten begär.

6 kap.

10 a §

2

Till examensbeviset ska det fogas

1. en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssyste-

met, och

2. när det gäller yrkeslärarexamen, en bilaga som anger vilka kvalifice-

rade och relevanta yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda
behörigheten enligt 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning
som leder till yrkeslärarexamen och de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den paragrafen.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad

bilagorna enligt första stycket ska innehålla.

7 kap.

5 §

3

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå

och vänder sig till nybörjare har den som

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2011:687.

3 Senaste lydelse 2011:1021.

SFS 2012:712

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:712

1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,

2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-

utbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska
eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförbe-
redande examen i gymnasieskolan,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller

2,

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

högre utbildning, eller

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på

grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kra-

ven i första stycket 3.

6 §

4

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska

eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kra-

vet i första stycket. Den som har finska som modersmål och har haft svenska
som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år
eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs.

9 a §

5

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka

områdesbehörigheter som ska finnas.

10 a §

6

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken

områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig
till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2
till denna förordning (examensordningen).

11 §

7

Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet

medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav
enligt 8 § första stycket än de som följer av den områdesbehörighet som be-
hövs för den utbildningen.

13 §

8

Vid urval till en utbildning ska platserna fördelas med

1. minst en tredjedel på grundval av betyg,
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och
3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda

urvalsgrunderna.

4 Senaste lydelse 2006:1053.

5 Senaste lydelse 2007:666.

6 Senaste lydelse 2007:666.

7 Senaste lydelse 2006:1054.

8 Senaste lydelse 2007:666.

background image

3

SFS 2012:712

Vissa närmare bestämmelser om platsfördelning på grundval av betyg

finns i bilaga 3 till denna förordning. För övriga sökande med betyg som inte
omfattas av bilagan får Universitets- och högskolerådet meddela föreskrifter
om i vilken av de grupper som anges i bilaga 3 punkten 1 som platsfördel-
ning ska ske.

15 §

9

Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet

medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får göra en annan
platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela platserna på grundval av
någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §. Ett medgivande ska
avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen.

18 §

10

Vissa bestämmelser om hur betyg ska värderas finns i bilaga 3.

I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som

avses i 9 § ingå meritkurser. Meritkurser är sådana kurser från gymnasial
utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på
grundläggande eller särskild behörighet.

Meritkurser är
1. fördjupning i ämnet moderna språk,
2. fördjupning i ämnet engelska, och
3. fördjupning i ämnet matematik.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om

meritvärdering av betyg.

19 §

11

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vad be-

tyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning
ska anses motsvara i förhållande till de krav som anges i 5 § första stycket 1
och 2.

20 §

12

För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskole-

prov. Universitets- och högskolerådet svarar för att ta fram provet.

De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska anordna pro-

vet. Det får ske i samverkan mellan högskolorna.

Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår

som infaller fem år efter provtillfället.

33 §

13

Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta

att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid
högskolan

1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i

6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på
grundnivå eller avancerad nivå.

9 Senaste lydelse 2006:1053.

10 Senaste lydelse 2011:1020.

11 Senaste lydelse 2007:666.

12 Senaste lydelse 2006:1053.

13 Senaste lydelse 2009:1068.

background image

4

SFS 2012:712

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om

anstånd och om studieuppehåll.

12 kap.

6 §

Universitets- och högskolerådets beslut enligt denna förordning får inte

överklagas.

5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på

betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de
kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i
gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om att även äldre

betyg får tillgodoräknas som meritpoäng.

4. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka om-

rådeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § tredje stycket 4 som
för varje områdesbehörighet enligt de äldre bestämmelserna ska vara merit-
kurser.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

5

SFS 2012:712

Bilaga 2

14

EXAMENSORDNING

2. Gemensamma bestämmelser

Översättning

En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfatt-
ning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen
avläggs.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översätt-

ningen av examen till engelska. Högskolan beslutar om översättningen av
examen i examensbeviset till andra språk än engelska efter samråd med Uni-
versitets- och högskolerådet i fråga om den rättsliga status som en översätt-
ning av examen kan ha i andra länder.

Högskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som högsko-

lan använder. Högskolan ska till Universitets- och högskolerådet anmäla de
för- och efterled på svenska som högskolan bestämt ska användas till varje
examen samt översättningen av dem till engelska.

Högskolan får också till Universitets- och högskolerådet anmäla översätt-

ningen av examensbenämningar till andra språk än engelska.

3. Förteckning över examina

14 Senaste lydelse 2011:688.

background image

6

SFS 2012:712

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 3

15

PLATSFÖRDELNING PÅ GRUNDVAL AV BETYG OCH MERIT-
VÄRDERING AV BETYG

I denna bilaga finns det enligt 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första
stycket vissa bestämmelser om hur platser ska fördelas vid urval på grundval
av betyg och hur betyg ska värderas.

Med betyg från gymnasieskolan avses i fråga om platsfördelning på

grundval av betyg i denna bilaga även betyg från Europaskolan (European
baccalaureate) och utbildning som leder fram till International Baccalaure-
ate.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om

meritvärdering av betyg från Europaskolan (European baccalaureate) och ut-
bildning som leder fram till International Baccalaureate samt om hur sådana
betyg ska ge meritpoäng.

Platsfördelning på grundval av betyg

15 Senaste lydelse 2011:1020.