SFS 2012:713 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

120713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3 och 6 §§, 3 kap. 5 och

9 §§ samt 4 kap. 1, 3 och 6 §§ förordningen (1993:1153) om redovisning av
studier vid universitet och högskolor

1 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna förordning finns det bestämmelser om

1. registrering av uppgifter om studier inom utbildning på grundnivå,

avancerad nivå och forskarnivå vid statliga universitet och högskolor
(2 kap.),

2. rapportering av uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) om studen-

ter för officiell statistik (3 kap.),

3. framställning av personalstatistik vid SCB (3 kap.), och
4. registrering av uppgifter om studie- och yrkesmeriter vid Universitets-

och högskolerådet (4 kap.).

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1988:204) vid helt

eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

Ett universitet, en högskola, SCB och Universitets- och högskolerådet är

personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i sin verksamhet.

2 kap.

1 §

3

Varje högskola ska dokumentera uppgifter om studenter.

Varje högskola ska föra ett studieregister och där ange uppgifterna indivi-

duellt för varje student. Registret får föras med hjälp av automatiserad
behandling.

En högskola ska upprätthålla en god intern kontroll över registret, och det

ska finnas en beskrivning av hur registret förs.

Om en högskola avser att införa ett nytt system för att föra registret eller

göra väsentliga förändringar i ett befintligt system, ska högskolan samråda

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2007:264.

3 Senaste lydelse 2007:264.

SFS 2012:713

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:713

dels med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa att de uppgifter i
registret som ligger till grund för resurstilldelningen blir tillförlitliga, dels
med Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet i syfte
att säkerställa att uppgifterna i registret uppfyller krav på kvalitet och jäm-
förbarhet mellan olika högskolor.

3 §

4

I studieregistret ska det för varje student dokumenteras uppgifter om

1. behörighet,
2. urvalsgrund,
3. skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift,
4. betalning av anmälningsavgift och studieavgift,
5. antagning,
6. deltagande i utbildning och prov,
7. studieresultat,
8. betyg,
9. tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet, och
10. examen.
Studieregistret ska därutöver innehålla sådana uppgifter som krävs för att

högskolan ska kunna lämna uppgifter till SCB enligt 3 kap. och Universitets-
och högskolerådet enligt 4 kap.

Studieregistret får också innehålla de uppgifter om studenter som behövs

för resultatredovisning.

6 §

5

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

en högskolas studieregister till

1. en annan högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för ur-

val eller studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i
samband med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen, eller
om uppgifterna behövs för utbildningssamarbete eller annan överenskom-
men samverkan mellan högskolorna,

2. ett lärosäte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får lämnas
ut till en högskola enligt 1,

3. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

4. Universitets- och högskolerådet eller något annat organ som biträder

högskolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning,
om uppgifterna behövs för att genomföra arbetet,

5. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
6. en annan myndighet, om uppgifterna behövs för att handlägga ärenden

om utfärdande av yrkeslegitimation eller meddelande av annan behörighet
för ett yrke,

7. en myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får läm-
nas ut till svenska myndigheter enligt denna paragraf,

8. en studentkår som har sådan ställning enligt beslut av högskolan enligt

4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) eller en nation som har sådan ställning

4 Senaste lydelse 2010:595.

5 Senaste lydelse 2012:501.

background image

3

SFS 2012:713

enligt 4 kap. 15 § högskolelagen, om uppgifterna rör en students registrering
på kurser och behövs för att studentkåren eller nationen ska kunna bestämma
om han eller hon har rätt att vara medlem i studentkåren eller nationen, och

9. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

3 kap.

5 §

6

Från systemen för antagning av studenter vid högskolorna och Uni-

versitets- och högskolerådet får uppgifter om följande föras in i SCB:s uni-
versitets- och högskoleregister:

1. identitetsuppgifter,
2. kurs, utbildningsprogram och högskola som studenten sökt respektive

antagits till,

3. studentens prioritering av de sökta utbildningarna,
4. behörighet,
5. skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, och
6. betalning av anmälningsavgift och studieavgift.

9 §

SCB får, efter samråd med Universitetskanslersämbetet och högsko-

lorna, meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska rapporteras till
SCB.

4 kap.

1 §

7

Universitets- och högskolerådet får föra ett antagningsregister och där

ange uppgifterna individuellt för varje student. Registret får föras med hjälp
av automatiserad behandling.

Ändamålet med registret är att vara till hjälp för högskolor vid antagning

av studenter. Uppgifterna får också användas för ändamål som anges i 4 §,
för sådan officiell statistik som avses i 3 kap. och för forskning.

3 §

8

Universitets- och högskolerådet får behandla känsliga personuppgifter

som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) i antagningsärenden, om
den enskilde har lämnat samtycke till det.

6 §

9

För gallring av antagningsregistret gäller 10 § första och andra styck-

ena arkivlagen (1990:782), om inte något annat föreskrivs i denna förord-
ning.

Uppgifter om en student ska gallras fem år efter det att uppgifter senast

påförts.

En uppgift om medborgarskap som Universitets- och högskolerådet behö-

ver som underlag för beslut om anmälningsavgift eller studieavgift ska gall-
ras så snart antagningsregistret har uppdaterats med uppgift om huruvida
studenten tillhör den personkrets som ska betala anmälningsavgift eller
studieavgift.

6 Senaste lydelse 2010:595.

7 Senaste lydelse 2010:595.

8 Senaste lydelse 2005:665.

9 Senaste lydelse 2010:595.

background image

4

SFS 2012:713

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)