SFS 2012:714 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

120714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § förordningen (1995:238) om total-

försvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

1

Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en

utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett lands-
ting eller av en enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på
begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till
myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet
för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:564.

SFS 2012:714

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012