SFS 2012:715 Förordning om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

120715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:521) om statligt stöd

till kompletterande utbildningar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statligt stöd enligt 1 § första stycket får lämnas till utbildning som

1. utgör ett komplement till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan,

eller

2. har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsva-

rande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav, förutsatt
dels att utbildningen inte kan leda fram till en examen som utbildningsanord-
naren får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina, dels att utbildningen inte står under statlig tillsyn som utövas av
Universitetskanslersämbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:313.

SFS 2012:715

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;