SFS 2012:716 Förordning om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

120716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:523) om
statsbidrag för att främja internationella kontakter
inom skolans område;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3�5 §§ förordningen (2000:523) om statsbidrag

för att främja internationella kontakter inom skolans område ska ha följande
lydelse.

3 §

Ansökan om stipendium eller bidrag ska göras hos Universitets- och

högskolerådet enligt de föreskrifter som myndigheten meddelar.

4 §

Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka som ska få stipen-

dium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska gälla för
stipendiet eller bidraget.

5 §

Universitets- och högskolerådets beslut om stipendium eller bidrag får

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:716

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012