SFS 2012:717 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

120717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den offici-

ella statistiken från någon annan än en statlig myndighet ska den samtidigt
lämna information om

– ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
– på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas,
– vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
– ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftsläm-

naren,

– vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myn-
digheten,

– vad som gäller om uppgifternas bevarande,
– andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den

enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt ska myndigheten upplysa om det.
Information om eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte full-

görs ska lämnas på lämpligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:381.

SFS 2012:717

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:717

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 1

2

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg

Statens skolverk

Högskoleväsende

Universitetskanslersämbetet

Studiestöd

Centrala studiestödsnämnden

Forskning

SCB

Befolkningens utbildning

SCB

2 Senaste lydelse 2011:1457.

;