SFS 2012:718 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

120718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 4 och 8 §§ förordningen (2002:760) om upp-

dragsutbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

4 §

1

Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan

omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på
grundnivå eller avancerad nivå som högskolan ska bedriva.

När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier mot-

svarande mer än 60 högskolepoäng, ska högskolan skriftligen underrätta
Universitetskanslersämbetet om det.

8 §

Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare föreskrifter

som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:424.

SFS 2012:718

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012