SFS 2012:708 Förordning om byggande av järnväg

120708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om byggande av järnväg;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg.

Ansvar för samordning

2 §

Den som avser att bygga en järnväg ansvarar för att planeringen av

järnvägen så långt möjligt samordnas med den kommunala planeringen.

Begränsning av intrång till följd av järnvägsbygget

3 §

Den som upprättar en järnvägsplan ska utreda möjligheterna att genom

fastighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt anläggningslagen
(1973:1149) avhjälpa eller minska intrång till följd av järnvägsbygget.

Samråd

Allmänna bestämmelser

4 §

Genom samråd ska den som avser att bygga en järnväg utbyta informa-

tion med och inhämta synpunkter från berörda enskilda, myndigheter och or-
ganisationer under planeringsprocessen. Samråd kan vara såväl muntligt
som skriftligt.

Regler om samrådskretsen och vad samrådet ska avse finns i 2 kap.

2–7 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5 §

Antalet samrådstillfällen ska anpassas så att samrådskretsen ges möj-

lighet att förstå och påverka projektets inriktning. Formerna för samrådet
och antalet samrådstillfällen får anpassas till omständigheterna i det enskilda
fallet. Ägare till fastigheter där mark eller utrymme kan komma att tas i an-
språk för järnvägen ska dock alltid erbjudas minst ett samrådsmöte på orten.

SFS 2012:708

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:708

Inbjudan till samråd

6 §

Inbjudan till samråd ska ske genom brev, kungörelse i ortstidning eller

på annat lämpligt sätt. Underlag för samrådet ska bifogas inbjudan eller
finnas tillgängligt på annat sätt.

Samrådsredogörelse

7 §

Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse som suc-

cessivt uppdateras fram till dess att järnvägsplanen kungörs.

Beslut om betydande miljöpåverkan

8 §

Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska
den som avser att bygga järnvägen genom brev, kungörelse i ortstidning el-
ler på annat lämpligt sätt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
möjlighet att yttra sig. Det ska också framgå var handlingar om projektet
hålls tillgängliga.

9 §

Bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som ska antas med-

föra betydande miljöpåverkan finns i förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar.

Innehåll i järnvägsplanen

Upplysning om att mark kan komma att tas i anspråk med tvång

10 §

I en järnvägsplan ska det finnas upplysning om att den, när den fått

laga kraft, ger den som ska bygga järnvägen rätt att lösa in mark eller ut-
rymme enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och rätt
att ta mark i anspråk för tillfällig nyttjanderätt enligt 3 kap. 3 § samma lag.

Underlag till järnvägsplanen

Uppgifter om verksamheters förutsebara påverkan på människors hälsa och
på miljön

11 §

En redovisning av verksamhetens förutsebara påverkan på männis-

kors hälsa och på miljön enligt 2 kap. 9 § tredje stycket 3 lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg, ska innehålla uppgifter om miljöförutsättningarna i
det område som kan komma att påverkas av den planerade järnvägen, de för-
ändringar i miljökvalitet som järnvägsprojektet kan medföra och vad dessa
förändringar bedöms innebära för människors hälsa och för miljön.

Fastighetsförteckning

12 §

Tillsammans med järnvägsplanen ska det, utöver vad som följer av

2 kap. 9 § tredje stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, finnas
en fastighetsförteckning. I förteckningen ska det redovisas

background image

3

SFS 2012:708

1. fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent el-

ler tillfälligt och kända ägare till dessa fastigheter,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter och

inom vilka mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfäl-
ligt och kända ägare till kända delägande fastigheter,

3. nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och bostadsrätt,

till fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller
tillfälligt och kända innehavare av dessa rättigheter,

4. fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande åtgärder

beräknas utsättas för buller som överskrider riktvärden för trafikbuller och
kända ägare till dessa fastigheter och bostadsbyggnader,

5. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och

därmed jämställda vägsamfälligheter och vägföreningar, i den mån de berörs
av järnvägsplanen, samt kända ägare till de kända fastigheter som deltar i an-
läggningarna.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsan-
läggning, ska föreningen anges i stället för ägare eller innehavare.

Kostnader och finansiering

13 §

Tillsammans med järnvägsplanen ska det finnas uppgifter om projek-

tets beräknade kostnader och hur byggandet av järnvägen avses finansieras.

Kungörande och granskning av järnvägsplan

14 §

När samrådet enligt 2 kap. 2–7 §§ lagen (1995:1649) om byggande av

järnväg är avslutat, ska den som avser att bygga järnvägen kungöra sitt för-
slag till järnvägsplan och underlaget till denna och låta handlingarna gran-
skas under en viss tid (granskningstid), som ska vara minst tre veckor.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt

hos den som avser att bygga järnvägen samt hos berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 2 kap. 13 och

14 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

15 §

Den som avser att bygga järnvägen ska kungöra granskningen i Post-

och inrikes tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. I kungörelsen
ska det anges var förslaget till plan med underlag hålls tillgängligt och inom
vilken tid synpunkter ska lämnas.

Särskild underrättelse

16 §

Den som avser att bygga järnvägen ska särskilt underrätta dem som

redovisas i den fastighetsförteckning som avses i 12 § samt berörda kommu-
ner och myndigheter om var förslaget till järnvägsplan med underlag finns
tillgängligt och om den tid inom vilken synpunkter kan lämnas.

Underrättelsen ska postas i en rekommenderad försändelse till dem som

avses i 12 § 1–3 och innehålla uppgifter om

background image

4

SFS 2012:708

1. att mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk med tvång genom

inlösen enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller ge-
nom tillfällig nyttjanderätt under byggtiden enligt 3 kap. 3 § samma lag, och

2. att ägaren eller innehavaren är skyldig att mot ersättning överlåta eller

upplåta marken eller utrymmet till den som avser att bygga järnvägen, om ett
beslut att fastställa järnvägsplanen vinner laga kraft.

17 §

I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter ge-

mensamt får, om fastigheterna har skilda ägare, 14 § eller 47 § och 49 § för-
sta stycket 3 delgivningslagen (2010:1932) i stället tillämpas vid underrät-
telse till de särskilda delägarna i samfälligheten, trots att delgivningslagen
inte är tillämplig i övrigt.

Hur synpunkter ska lämnas

18 §

Synpunkter på förslaget till järnvägsplan och underlaget till detta ska

lämnas skriftligen inom den tid som bestämts enligt 14 § till den som avser
att bygga järnvägen.

Granskningsutlåtande

19 §

Efter granskningstiden ska den som avser att bygga järnvägen i ett

granskningsutlåtande sammanställa och kommentera de skriftliga synpunk-
ter som har kommit in under granskningstiden.

Ändring av en järnvägsplan efter granskning

20 §

Om förslaget till järnvägsplan efter granskningen ändras väsentligt el-

ler på annat sätt som är av betydelse för allmänheten, ska ett nytt kungö-
rande- och granskningsförfarande genomföras enligt 14–19 §§.

Om järnvägsplanen ändras på ett sätt som inte kräver ett nytt kungörande-

och granskningsförfarande enligt första stycket, ska i stället de som berörs av
ändringen ges möjlighet att under minst två veckor lämna skriftliga syn-
punkter på ändringen. Den som avser att bygga järnvägen ska sammanställa
och kommentera inkomna synpunkter.

Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan

21 §

Trafikverket ska inhämta berörda länsstyrelsers yttranden över ett för-

slag till järnvägsvägplan med underlag som har kungjorts och granskats.
Länsstyrelsen ska ha tillgång till ett granskningsutlåtande enligt 19 § innan
yttrandet avges.

Fastställelse av en järnvägsplan

Aktualitetskrav

22 §

Om en järnvägsplan tillstyrkts av länsstyrelsen och om järnvägsbygg-

nadsprojektet har tillräcklig aktualitet, ska Trafikverket pröva frågan om att

background image

5

SFS 2012:708

fastställa järnvägsplanen enligt 2 kap. 15 § lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg.

Kungörande och underrättelse om fastställelsebeslut

23 §

Ett beslut att fastställa en järnvägsplan ska kungöras på det sätt som

anges i 15 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt samt
inom vilken tid beslutet får överklagas och var skriftligt överklagande ska
lämnas.

24 §

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 § 1–3, be-

rörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt övriga som
framställt skriftliga synpunkter i ärendet under granskningstiden eller sär-
skilt berörs. Av underrättelsen ska det framgå inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

I fråga om mark eller utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt

gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Beslut om förlängning av giltighetstiden för ett fastställelsebeslut

25 §

Om regeringen fastställt en järnvägsplan med stöd av 2 kap. 15 § an-

dra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, fattas ett beslut om
förlängning av giltighetstiden enligt 2 kap. 16 § samma lag av regeringen. I
annat fall fattas beslutet av Trafikverket.

26 §

Ett beslut om förlängning av giltighetstiden ska kungöras på det sätt

som anges i 15 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt,
inom vilken tid beslutet får överklagas och var skriftligt överklagande ska
lämnas.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 § 1–3, berörda

kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt övriga som yttrat
sig eller särskilt berörs. I fråga om mark eller annat utrymme som hör till
flera fastigheter gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Beslut att upphäva ett fastställelsebeslut

27 §

Om regeringen fastställt en järnvägsplan med stöd av 2 kap. 15 §

andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, fattas ett beslut att
upphäva fastställelsebeslutet enligt 2 kap. 17 § samma lag av regeringen. I
annat fall fattas beslutet av Trafikverket.

28 §

Ett beslut att upphäva ett fastställelsebeslut ska kungöras på det sätt

som anges i 15 §. I kungörelsen ska det anges var beslutet hålls tillgängligt.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 § 1–3, berörda

kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt övriga som yttrat
sig eller särskilt berörs. I fråga om mark eller utrymme som hör till flera fast-
igheter gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

background image

6

SFS 2012:708

Tillägg till järnvägsplaner

29 §

Tillägg till järnvägsplaner enligt 2 kap. 18 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg görs av den som avser att bygga järnvägen. Denne ska
underrätta länsstyrelsen om tillägget. Underrättelse ska lämnas även till
kända ägare av mark eller annat utrymme som berörs av tillägget och kända
innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till sådan mark eller så-
dant utrymme. I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera fastig-
heter gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Länsstyrelsens beslut

30 §

Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 3 kap. lagen (1995:1649)

om byggande av järnväg ska Trafikverket höras. Länsstyrelsen ska under-
rätta Trafikverket samt berörda enskilda, kommuner och myndigheter om
meddelade beslut.

31 §

Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig att länsstyrel-

sens tillstånd behövs både enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
och enligt miljöbalken, ska länsstyrelsen pröva ärendet enligt båda författ-
ningarna.

32 §

Beslut om undantag från bestämmelser enligt 1 kap. 5 § andra stycket

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg meddelas av länsstyrelsen. Att
regeringens tillstånd behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

Länsstyrelsen ska underrätta sökanden, Trafikverket samt berörda en-

skilda, kommuner och myndigheter om beslutet.

Mål om inlösen

33 §

När stämning utfärdas i mål om inlösen enligt lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg, ska mark- och miljödomstolen underrätta inskriv-
ningsmyndigheten om målet för anteckning i fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel. Om ett sådant mål avskrivs helt eller delvis, ska domstolen under-
rätta inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

Första stycket gäller inte om målet endast gäller inlösen av särskild rätt

som inte är inskriven.

Avgifter

34 §

Avgift enligt avgiftsklass 4 i avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för

prövning av ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg.

Bemyndigande

35 §

Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs

för tillämpningen av lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och denna
förordning.

background image

7

SFS 2012:708

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1652) om byggande

av järnväg.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträ-

dandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan som
har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 2 § lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg i dess lydelse före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012