SFS 2012:719 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

120719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengren
(Socialdepartementet)

SFS 2012:719

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:719

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga

1

Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kriminalvården
Kungl. Tekniska Högskolan
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Lunds universitet
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Regeringskansliet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens fastighetsverk
Statskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet
Trafikverket
Umeå universitet
Uppsala universitet

1 Senaste lydelse 2010:152. Ändringen innebär bl.a. att ”Verket för högskoleservice”
tagits bort ur förteckningen.