SFS 2012:720 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

120720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,
förskollärare och viss annan personal;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:233) om uppdrags-

utbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

1

ska ha följande lydelse.

6 §

2

Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:281.

2 Senaste lydelse 2009:281.

SFS 2012:720

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012