SFS 2012:722 Förordning om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

120722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:991) med
instruktion för �verklagandenämnden för
högskolan;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:991) med instruktion

för �verklagandenämnden för högskolan ska ha följande lydelse.

5 §

Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa,

föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:722

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012