SFS 2012:723 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

120723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:723

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:723

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga

Innehåll

I denna bilaga anges

1. vilka examina som får avläggas på grundnivå och avancerad nivå och

inom vilka områden vid Försvarshögskolan, och

2. vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskriv-

ning).

Gemensamma bestämmelser

Examensbenämning

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna
bilaga och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger
examens inriktning. Försvarshögskolan bestämmer vilka för- eller efterled
som ska användas. För vissa examina ska, enligt vad som framgår av
examensbeskrivningarna, Försvarshögskolan bestämma en inriktning.

Översättning

En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfatt-
ning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen
avläggs.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översättningen
av examen till engelska. Försvarshögskolan beslutar om översättningen av
examen i examensbeviset till andra språk än engelska, efter samråd med
Universitets- och högskolerådet i fråga om den rättsliga status som en över-
sättning av examen kan ha i andra länder.

Försvarshögskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som
Försvarshögskolan använder. Försvarshögskolan ska till Universitets- och
högskolerådet anmäla de för- och efterled på svenska som Försvarshög-
skolan bestämt ska användas till varje examen samt översättningen av dem
till engelska.

Försvarshögskolan får också till Universitets- och högskolerådet anmäla
översättningen av examensbenämningar till andra språk än engelska.

Förteckning över examina