SFS 2012:725 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

120725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1293) med instruktion för

Högskoleverket ska upphöra att gälla vid utgången av 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:725

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012