SFS 2012:726 Förordning om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

120726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:353) om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot
gästforskare;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2008:353) om godkän-

nande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska ha följande
lydelse.

1 §

Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forsk-

ningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant
godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forsknings-
huvudmän att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för god-

kännande.

2 §

Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forsk-

ningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att
1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gäst-

forskare, eller

2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman.

3 §

Vetenskapsrådet får meddela föreskrifter om storleken på de belopp

som en gästforskare minst ska ha tillgång till för

1. sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige, och
2. sin återresa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:726

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012