SFS 2012:727 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

120727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 12 §§ förordningen (2008:793) om

försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet

med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-
vetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förord-
ningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009�30 juni
2016.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbild-

ning som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning

inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot,
utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning
som närmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

2 §

2

En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som

kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst

20 utbildningar, varav högst tio utbildningar vid det första ansökningstillfäl-
let. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över lan-

1 Senaste lydelse 2010:233.

2 Senaste lydelse 2011:522.

SFS 2012:727

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:727

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

det. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst
30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöks-
verksamheten ska högst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-
skapliga ämnen och högst tio utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller
humanistiska ämnen.

Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter samråd med Uni-

versitetskanslersämbetet.

12 §

Statens skolverk ska senast den 30 april 2013 och den 30 april 2014

lämna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av försöksverk-
samheten och en utvärdering av den. Skolverket ska senast den 15 augusti
2014 lämna en slutredovisning av försöksverksamheten till Regeringskans-
liet. Skolverket ska vid utvärderingen och slutredovisningen samråda med
Universitetskanslersämbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)