SFS 2012:727 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

120727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:793) om <br/>f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande <br/>gymnasial spetsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1, 2 och 12 �� f�rordningen (2008:793) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-<br/>vetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rord-<br/>ningen g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 200930 juni<br/>2016.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbild-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning som</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot,<br/>ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning<br/>som n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-<br/>rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen<br/>(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-<br/>gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r<br/>inriktad mot, och </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-<br/>let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver lan-</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:233.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:522.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:727</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:727</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">det. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r h�gst<br/>30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i f�rs�ks-<br/>verksamheten ska h�gst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-<br/>skapliga �mnen och h�gst tio utbildningar avse samh�llsvetenskapliga eller<br/>humanistiska �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Skolverkets beslut enligt f�rsta stycket ska fattas efter samr�d med Uni-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">versitetskanslers�mbetet.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk ska senast den 30 april 2013 och den 30 april 2014</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">l�mna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av f�rs�ksverk-<br/>samheten och en utv�rdering av den. Skolverket ska senast den 15 augusti<br/>2014 l�mna en slutredovisning av f�rs�ksverksamheten till Regeringskans-<br/>liet. Skolverket ska vid utv�rderingen och slutredovisningen samr�da med<br/>Universitetskanslers�mbetet. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:793) om
f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 1, 2 och 12 �� f�rordningen (2008:793) om

f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha
f�ljande lydelse.

1 �

1

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet

med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-
vetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rord-
ningen g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 200930 juni
2016.

Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbild-

ning som

1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning

inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot,
ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning
som n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.

2 �

2

En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen
(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som

kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna f�rordning.

Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst

20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-
let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver lan-

1 Senaste lydelse 2010:233.

2 Senaste lydelse 2011:522.

SFS 2012:727

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:727

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

det. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r h�gst
30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i f�rs�ks-
verksamheten ska h�gst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-
skapliga �mnen och h�gst tio utbildningar avse samh�llsvetenskapliga eller
humanistiska �mnen.

Skolverkets beslut enligt f�rsta stycket ska fattas efter samr�d med Uni-

versitetskanslers�mbetet.

12 �

Statens skolverk ska senast den 30 april 2013 och den 30 april 2014

l�mna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av f�rs�ksverk-
samheten och en utv�rdering av den. Skolverket ska senast den 15 augusti
2014 l�mna en slutredovisning av f�rs�ksverksamheten till Regeringskans-
liet. Skolverket ska vid utv�rderingen och slutredovisningen samr�da med
Universitetskanslers�mbetet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;