SFS 2012:729 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

120729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

21 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen

för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna ska utses på förslag av Social-
styrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges
läkarförbund och minst en från universitet och högskolor på förslag av
Universitetskanslersämbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengren
(Socialdepartementet)

SFS 2012:729

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012