SFS 2012:730 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

120730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2010:543) om anmälnings-

avgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

14 §

Migrationsverket ska på begäran av högskolan eller Universitets- och

högskolerådet, utifrån de uppgifter som finns i Migrationsverkets verksam-
hetsregister, lämna ut uppgift om huruvida en sökande eller student tillhör
den personkrets som enligt 2 eller 5 § ska betala anmälningsavgift eller
studieavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:730

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;