SFS 2012:731 Förordning om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

120731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:718) om
stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2010:718) om stipendier för

studieavgiftsskyldiga studenter ska ha följande lydelse.

6 §

Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Universitets- och hög-

skolerådet lämna de uppgifter som myndigheten begär i fråga om beviljade
stipendier.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:731

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012