SFS 2012:733 Förordning om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

120733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde
till utbildning som leder till yrkeslärarexamen;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till

utbildning som leder till yrkeslärarexamen ska ha följande lydelse.

4 §

Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har

den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergym-
nasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunska-
per.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad

som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:733

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012