SFS 2012:734 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

120734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2012:520) om elek-

torsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

7 §

Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga forskningsråd, inför det

att elektorer utses lämna ett underlag till regeringen i fråga om fördelningen
av elektorer enligt 6 §. Underlaget ska grundas på den officiella statistiken
för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Av underlaget ska de uppgifter framgå som anges i 8 §.

8 §

I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för

varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella
statistiken för högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets ansvars-
område. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de senaste tre åren

ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnesgrupperna
vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning
redovisas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:

1. professorer,
2. lektorer, och
3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexa-

men och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnes-

grupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en för-
delning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltids-
anställda inom respektive region.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2012:734

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:734

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)