SFS 2012:736 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

6 §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyl-
dig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av fi-

nansiella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-

nansiella instrument,

6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den, eller

7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller

sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften
röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25.

SFS 2012:736

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:736

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)