SFS 2012:737 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

120737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

och bilagan till förordningen

ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– sjölagen (1994:1009),
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

1 Senaste lydelse 2011:1178. Ändringarna innebär bl.a. att hänvisningen till den upp-
hävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag tagits bort ur förteckningen.

SFS 2012:737

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:737

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar, och
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Fi-

nansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

background image

3

SFS 2012:737

Bilaga

3

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Sjölagen (1994:1009)
Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket

C

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag
Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång
(4 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(5 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 2)

D

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker i
handelslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt
kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §)

G–N

Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra
kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt
kapital (3 kap. 4 §)

K

Tillstånd att använda en metod med interna modeller
för att beräkna exponeringars värde (4 kap. 4 §)

J–T

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna
modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 4 §)

J–R

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp (4 kap. 7 §)

S–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan
har tillstånd att använda en grundläggande internmetod
(4 kap. 7 §)

R–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte
redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (4 kap. 7 §)

T–Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod

3 Senaste lydelse 2012:384. Ändringarna innebär bl.a. att ärendeslagen enligt den upp-
hävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag tagits bort ur bilagan.

background image

4

SFS 2012:737

för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 7 §)

J–S

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande
internmetod (4 kap. 11 §)

G

Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)

O

Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i
marknadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker
och råvarurisker (5 kap. 3 §)

S–V

Tillstånd att utföra metodändring i del av den egna
riskberäkningsmodell för marknadsrisker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (5 kap. 3 §)

J–S

Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till
en schablonmetod (5 kap. 4 §)

G–S

Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa
risker enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)

G–N

Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid
beräkning av kapitalkravet för operativa risker (6 kap. 5 §)

O–S

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att
beräkna kapitalkravet för operativa risker (6 kap. 6 §)

S–V

Tillstånd att utföra metodändring i del av den
internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för
operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(6 kap. 6 §)

J–S

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(6 kap. 9 §)

G–N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till
basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)

G–N

Tillstånd att överskrida gränsvärden för stora exponeringar
(7 kap. 8 §)

G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av
kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §)

G

Undantag från skyldigheten att offentliggöra information
på gruppnivå (9 kap. 7 §)

G

Tillstånd att beräkna det gruppbaserade kapitalkravet på ett
alternativt sätt (9 kap. 8 §)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de
gruppbaserade kraven m.m. (9 kap. 14 §)

G

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(10 kap. 15 §)

G

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)

O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

L

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende
den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)

H

background image

5

SFS 2012:737

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i
ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)

K

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)

F

Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

G

Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

H

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (3 kap. 22 §)

G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta
filial i Sverige (3 kap. 28 §)

O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)

D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5)

L

Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer
(artikel 17.6)

J

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
marknadsgarant (artikel 17.9)

E

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
primärmarknadsoperationer (artikel 17.10)

E

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012