SFS 2012:738 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

120738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 14 a–14 d och 18 §§ förordningen

(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2011:1179.

SFS 2012:738

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:738

– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
– 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, och
– 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning.

5 §

2

För varje avgiftsgrupp som anges i 6–10 §§ ska Finansinspektionen

beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel
av inspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de
kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för res-

pektive avgiftsgrupp 1, 2, 3 och 5 på de företag som ingår i gruppen. Balans-
omslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska ut-
göra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift
som är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för av-

giftsgrupp 4 på de företag som ingår i gruppen. Respektive företags andel av
den tid Finansinspektion lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska
utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett en-
skilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma
fördelningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt 9 §.

Den lägsta avgiften är 30 000 kr, om inte något annat anges i denna för-

ordning.

14 a §

3

Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om

betaltjänster ska betala en avgift på 13 000 kr för fysiska personer och
26 000 kr för juridiska personer.

14 b §

4

Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 65 000 kr.

14 c §

5

Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska

pengar ska betala en avgift på 26 000 kr.

14 d §

6

Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar ska betala en avgift på 65 000 kr.

18 §

7

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom ge-
neralagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska betala 5 000 kr.

2 Senaste lydelse 2011:1179.

3 Senaste lydelse 2010:753.

4 Senaste lydelse 2010:753.

5 Senaste lydelse 2011:758.

6 Senaste lydelse 2011:758.

7 Senaste lydelse 2012:383.

background image

3

SFS 2012:738

3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om investe-

ringsfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 7 000 kr
per fond.

4. Utländskt fondföretag som enligt 1 kap. 9 § lagen om investeringsfon-

der har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget här i landet, ska betala
3 000 kr per fond.

5. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska
betala 20 000 kr.

6. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sve-

rige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling, ska betala 3 000 kr.

7. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.

8. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

9. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
ska betala 20 000 kr.

10. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sve-
rige, ska betala 20 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012