SFS 2012:739 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

120739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska

1. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen

2, i fråga om efterlevnaden av sådana

regler som myndigheten har tillsyn över, och

2. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012
om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3.

När myndigheten fullgör uppgifter enligt första stycket 2, får den ingå

sådana internationella överenskommelser som följer av den EU-förord-
ningen och som inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.
Detsamma gäller när myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen
(2010:1010) om kreditvärderingsinstitut eller 2 § lagen (2012:735) med
kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:542.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

SFS 2012:739

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012