SFS 2012:740 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

120740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 b och c §§ samt bilagan till förord-

ningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

1 ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 b §

2

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka

områdesbehörigheter som ska finnas.

2 c §

3

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken

områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig
till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan
till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Senaste lydelse 2007:720.

3 Senaste lydelse 2007:719.

SFS 2012:740

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:740

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 1

4

Gemensamma bestämmelser
Examensbenämning

Översättning

En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfatt-
ning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen
avläggs.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översätt-

ningen av examen till engelska. Lantbruksuniversitetet beslutar om översätt-
ningen av examen i examensbeviset till andra språk än engelska, efter sam-
råd med Universitets- och högskolerådet i fråga om den rättsliga status som
en översättning av examen kan ha i andra länder.

Lantbruksuniversitetet beslutar om översättning av de för- och efterled

som Lantbruksuniversitetet använder. Lantbruksuniversitetet ska till Univer-
sitets- och högskolerådet anmäla de för- och efterled på svenska som Lant-
bruksuniversitetet bestämt ska användas till varje examen samt översätt-
ningen av dem till engelska.

Lantbruksuniversitetet får också till Universitets- och högskolerådet

anmäla översättningen av examensbenämningar till andra språk än engelska.

Förteckning över examina

4 Senaste lydelse 2007:631.

;