SFS 2012:741 Lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

120741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande

1.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i sådan verk-

samhet hos Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier,
uppföljningar och utvärderingar.

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter vid tilldelning av forsk-

ningsbidrag.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

2 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Första stycket gäller dock inte när personuppgifterna samlas in direkt från

den enskilde. I sådant fall får personuppgifter behandlas endast om han eller
hon har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. För återkallelse
av ett lämnat samtycke tillämpas 12 § personuppgiftslagen (1998:204).

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person-

uppgifter, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har
meddelats i anslutning till denna lag.

Personuppgiftsansvar

4 § Institutet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personupp-
gifter som institutet utför.

1 Prop. 2011/12:176, bet. 2012/13:AU4, rskr. 2012/13:36

SFS 2012:741

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:741

Ändamål

5 §

Personuppgifter får endast behandlas om det behövs för att fullgöra in-

stitutets uppdrag att främja, stödja och genom forskning genomföra studier,
uppföljningar och utvärderingar.

6 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 5 § får

också behandlas för att fullgöra ett utlämnande av uppgifter som sker i över-
ensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d
och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Känsliga personuppgifter

7 §

Andra känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller medlemskap i fack-
förening eller som rör hälsa får inte behandlas för de ändamål som anges i
5 §.

Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter
enligt 13 § personuppgiftslagen eller sådana uppgifter som avses i 21 §
samma lag måste etikprövas.

Samlingar av personuppgifter

8 §

Om det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet

finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat, under för-
utsättning att uppgifterna inte direkt kan hänföras till en person. Uppgifterna
får dock vara försedda med en beteckning som den myndighet uppgifterna
kommer från kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitets-
beteckning.

9 §

Om

det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet

även finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat
som inte är sådana personuppgifter som avses i 8 §, om uppgifterna är
nödvändiga för en viss avgränsad studie, uppföljning eller utvärdering.

Begränsningar i behandlingen av personuppgifter

10 §

Personuppgifter

som inte direkt kan hänföras till en person och som

ingår i samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat får inte
behandlas i syfte att röja en persons identitet.

11 §

Personuppgifter som behandlas enligt 9 § och som har samlats in för

att behandlas inom olika avgränsade studier, uppföljningar eller utvärde-
ringar får inte sambearbetas med varandra.

Denna begränsning gäller inte för en sådan sambearbetning av personupp-

gifter som är nödvändig för att kunna upprepa eller följa upp en sådan studie,
uppföljning eller utvärdering som har genomförts tidigare.

background image

3

SFS 2012:741

Tillgång till personuppgifter

12 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behö-

ver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information

13 §

Bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) om informa-

tion efter ansökan gäller inte i fråga om personuppgifter som inte direkt kan
hänföras till en person.

Gallring

14 §

Personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för

det ändamål som de behandlas för, om inte regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall
beslutat att gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att uppgifter får
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller för behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31

december 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

HILLEVI ENGSTRÖM
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;