SFS 2012:742 Förordning om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

120742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2012:741) om behandling av
personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk ut-
värdering.

Dokumentation och kontroll av åtkomst

2 §

Institutet ska se till att åtkomst till personuppgifter dokumenteras. In-

stitutet ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om nå-
gon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Gallring

3 §

Institutet ska upprätta särskilda rutiner för gallring av de uppgifter som

har behandlats i verksamheten. Institutet ska dels efter varje avslutat projekt,
dels kontinuerligt pröva vilka uppgifter som kan gallras och vilka uppgifter
som måste bevaras för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

4 §

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna

om gallring i 14 § lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering för att
uppgifter ska kunna bevaras för forskningens behov. Intresset av att uppgif-
ter bevaras ska vägas mot behovet av skydd för den enskildes personliga
integritet.

Material som inte gallras ska överlämnas till en arkivmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med

den 31 december 2015.

SFS 2012:742

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:742

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)